EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Kâzım ÜRÜN

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin YILDIZ

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin YILDIZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin YILDIZ

Amacı: Programın Eğitim Amaçları: Arap Dili ve Edebiyatı programında dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Arap dili ve edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma, çeviri, edebî bilgiler, modern ve klasik metinler derslerinin yanında Farsça, Osmanlı Türkçesi gibi dersler de görmektedirler. Arap Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Vizyon: Programın Vizyonu: Her biri alanında uzman bir akademik kadro ile bilgi ve beceride tam anlamı ile dolu öğrenciler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Arapçayı çok iyi seviyede bilen bu dile hâkim, klasik, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek, kisinin ve başkalarının düşüncelerini etkin bir şekilde bu dile aktarabilecek, elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlendirebilecek öğrenciler yetiştirmek bu programın vizyonu arasında yer almaktadır. Arap Dili ve Edebiyatı programında verilen derslerde Cerir, Ahdal, Câhız, Sibeveyh gibi klasik dönemin ünlü isimleri ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir. Cahiliye Dönemi, İslamiyet Sonrası Dönem, Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevileri ve XX. yüzyılı da içine alan Arap dili tarihi ve edebiyatı dersleri okutulmaktadır. Bu dersler, donanımlı bir öğretim için yeterli sayılsa da günün gelişen şartlarına ve zamanın ihtiyaçlarına göre güncellenecektir.

Misyon: Programın Misyonu: Günümüz global dünyasında kültürlerin ve dillerin birleştiği ortamda evrensel dünyaya katılmak ve öğrencilerimizi profesyonel iş ve meslek hayatına ve akademik dünyaya hazırlamak amacı ile aktif eğitim sistemi, edebiyat, kültür ve dil yetkinliği doğrultusunda onlara yeterli donanım, bilgi, beceri ve kine güven duygusu kazandırma hedefindedir. Arap Dili ve Edebiyatı programının öncelikli amacı Arap dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyıp bu dilin Türk dili ile benzer ve farklı özelliklerinin anlaşılabilmesini, bunu meslek hayatında Türkiye açısından faydalı olacak kadar iyi düzeyde öğrenmesini sağlamaktır. Bunlara ilave olarak ortak tarihî süreç, coğrafya ve dil ve edebiyat alanındaki kaynakları Türk bilim ve akademi dünyasına kazandırmaktır.

Program Dili: Türkçe, Arapça

Program Tanımı: Programın Eğitim Amaçları: Arap Dili ve Edebiyatı programında dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Arap dili ve edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma, çeviri, edebî bilgiler, modern ve klasik metinler derslerinin yanında Farsça, Osmanlı Türkçesi ve gibi dersler de görmektedirler. Arap Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Kabul kayıt şartları ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre DİL-3 puan türüyle tercih yapılarak öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Arap Dili ve Edebiyatı Bölümüne İlahiyat Önlisans Mezunları Dikey Geçiş Sınavıyla kabul edilmektedir. Önlisans döneminde veya herhangi bir yüksek öğretim kurumunda alınıp başarılı olunan Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ve Türk Dili gibi derslerden de belirlenen akademik takvime uygun olarak müracaat edildiğinde muaf sayılması mümkün olabilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Arap Dili ve Edebiyatı alanında eğitim-öğretim süresi hazırlık eğitimi dahil 5 (beş) yıldır. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.Ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,Dördüncü Bölüm, Madde 23.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin başarısı, yazılı ve sözlü sınavlar ile dönem süresince verilen ödevler, seminerler kapsamında değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.Aksi halde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC,DD)notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Önlisasns, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,Üçüncü Bölüm, Madde 9-15.

İstihdam Olanakları: Arap Dili ve Edebiyatı programından mezun olan öğrencilere Arap Dili ve Edebiyatı filologu unvanı verilmektedir. Mezun olanların bir kısmı akademik hayatı sürdürürken bir kısmı da İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı kurumlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü, TRT, Silahlı Kuvvetler, Haber Alma Teşkilatı, Devlet Arşivleri, Vakıf kuruluşları, yazma eser kütüphaneleri, elçilikler, konsolosluklar, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca turizm acentelerinde ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca formasyon alan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak atanma imkanları da mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Arap Dili ve Edebiyatını bitiren her öğrenci, alanında ve şartlarını sağladığı diğer alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora yapma hakkına sahiptir. Bu programlara öğrenci kabulü ve mezuniyetler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 25.