EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.15
Alman Dili ve Edebiyatı alanına özgü edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak sözlü ve yazılı metinleri analiz eder, üretir ve daha önce oluşturulan yazılı veya sözlü metinleri yorumlayarak karşılaştırma yöntemi ile didaktik açıdan somutlaştırır.
P.Ç.3
Almanca'dan Türkçe'ye, Türkçe'den Almanca'ya çeviri yapabilecek ölçüde dil bilgisi ve dil bilinci ile eşdeğer bir çeviri yapar.
P.Ç.7
Almanca olarak yazılmış ülke edebiyatlarının (Almanya, Avusturya, İsviçre) edebi akım özelliklerine göre mukayese yolu ile üslup ve didaktik açıdan değerlendirir.
P.Ç.2
Kültürler arası iletişimin sağlanmasında gerekli temel bilgi ve becerinin kazanır.
P.Ç.4
Dilbilim aracılığı ile dillerin yapısal ve işlevsel özelliklerini kavrar ve sağlıklı bir iletişim kurar.
P.Ç.9
Analitik düşünmeyi ve düşünceyi yorumbilim ve yorumlama teknikleri ile temellendirmeyi öğrenir.
P.Ç.10
Bilgiyi yeni durumlara uyarlar.
P.Ç.5
Öğrenim alanı ile ilgili temel mesleki bilgiler edinir.
P.Ç.13
Eleştirel bir bakış açısıyla natif düşünceler geliştirir ve disiplinler arası çalışır.
P.Ç.11
Öğrenme sürecinin hayat boyu devam edecek olan bir bilinçlenme süreci olduğunu kavrar ve konuyu kendi başına bilimsel olarak araştırır.
P.Ç.6
Toplumsal sorumluluk bilinci ve yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
P.Ç.14
Filolojik konularla ilgili bilgileri izler ve diğer disiplinlerden yararlanır.
P.Ç.8
Kendini ifade edebilme, bir konuyu bilimsel olarak Almanca ve Türkçe sunma ve karşı tarafın nasıl algılayacağını ön görebilme becerisini kazanır.
P.Ç.1
Öz değerlendirme yapar ve özgüveni geliştirir.
P.Ç.12
İletişim odaklı çeşitli mesleki alanlarda bireyin başarılı olmasını sağlayacak yöntemleri uygular.
TYYÇ1
Beşeri bilimler alanındakazanılan yeterlilikleredayalı olarak güncelbilgileri içeren dersmateryallerine,uygulamalı araç vegereçlere, sahaçalışmalarındauygulanan araştırmayöntem ve tekniklerineve diğer kaynaklardadesteklenen ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Beşeri bilimler alanındaedindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalıbilgileri kullanır.
TYYÇ3
Beşeri bilimler alanındaedindiği kuramsal veuygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma vetopluma hizmet alanlarında,kullanır, çözümler veuygular.
TYYÇ4
Beşeri bilimler alanında karşılaşılanve öngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek için bireysel olarakbağımsız çalışır veya ekip üyesiolarak sorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarınilgili alandaki gelişimine yöneliketkinlikleri planlar.
TYYÇ6
Beşeri bilimler alanındaki bilgi vebecerileri kullanarak, kişisel vekurumsal gelişimi planlar
TYYÇ7
Beşeri bilimler alanındaedindiği bilgi ve becerilerieleştirel bir yaklaşımladeğerlendirir.
TYYÇ8
Sorumluluğu altındaçalışanların öğrenmegereksinimlerini belirlerve öğrenme süreçleriniyönetir
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ10
Beşeri bilimler alanındaki ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir veonlara düşüncelerini aktarır,sorunlarla ilgili çözüm önerilerinikuramsal ve uygulamalı olarakortaya koyar.
TYYÇ11
Beşeri bilimler alanı ile ilgilisorunlara yönelik olarak çözümönerilerini nicel ve nitel verilerledestekler ve bu verileri ilgilialanda bulunan uzman olan veolmayan kişi ve kurumlarla çeşitliiletişim araçlarıyla paylaşır.
TYYÇ12
Beşeri bilimler alanındaki çeşitlisosyal, kültürel ve sanatsaletkinliklere katılır.
TYYÇ13
Bir yabancı dili kullanarak beşeribilimler alanında kuramsal veuygulamalı bilgileri izler ve ilgilialandaki uzman ve uzmanolmayan kişi ve kuruluşlarla bubilgileri paylaşır (Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyinde).
TYYÇ14
Beşeri bilimler alanınıngerektirdiği bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve bilgiteknolojilerini ileri düzeydekullanır.
TYYÇ15
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgileri toplar, çözümler,yorumlar ve ilgili kişi,kurum ve kuruluşlarlapaylaşır.
TYYÇ16
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgilerin uygulanmasısürecinde etik değerlerigözetir.
TYYÇ17
Beşeri bilimler alanındasosyal, kültürel haklarınevrenselliğini destekler,sosyal adalet bilinci kazanır,tarihi ve kültürel mirasasahip çıkar.
TYYÇ18
Beşeri bilimler alanındadisiplinler arası araştırma veinceleme yapar.
TYYÇ19
Kalite yönetim ve süreçlerineuygun davranır ve katılır.