EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ADE DERS TANIMLARI

 

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER VE DERS TANIMLARI

 

1.      SINIF

2601-02 151 AUFSATZ I

2601-02 251 AUFSATZ II

Bu dersin amacı, öğrencilerin etkin konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerini, görsel ve işitsel araçları iletişimde etkili bir şekilde kullanabilmelerini, yaratma cesaretlerini artırarak değişik türlerde metinler üretebilmelerini, bu metinleri uygulamalı olarak gerçekleştirebilmelerini, mesleki yaşamda duygu ve düşüncelerini doğru ve açık ifade edebilecek dil bilincine sahip olmalarını sağlamaktır. Kompozisyon I ve II dersinde, hazırlık sınıfı sonrası Avrupa Ortak Dil Kriterine göre B1 seviyesinde olan öğrencilere bu seviyeye uygun çeşitli kaynaklardan derlenen yazma alıştırmaları verilmektedir. Öğrencilerin yaptıkları her ödev veya alıştırma tek tek kontrol edilmekte ve böylece eksik oldukları veya hata yaptıkları alanlarda kendilerine geri bildirim yapılmaktadır.

 

2601-02 152 GRAMMATIK I

2601-02 252 GRAMMATIK II

Almanca dilbilgisi kurallarını ayrıntılı bir biçimde kavratmak, bu kuralları uygulamada kullanabilme becerisini geliştirmek ve öğrencilere metinler üzerinde dilbilgisi çözümlemeleri yapabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

 

2601-02 153 TEXT ANALYSE I

2601-02 253 TEXT ANALYSE II

Edebi eserlerin teknik yöntemlerle incelenerek işlenmesi, öğrencilerin roman, hikâye, anekdot, masal ve kısa hikayeleri okuyup bu yöntemle edebi eserlere uygulaya bilmesidir. Metin incelemek için kuramsal bilgilerin verilmesi, biçim- metin türü ilişkisi, dil yapıları, Almanca yazılmış metinlerde yapı ve işlevler, pekiştirici alıştırmalarla işlenmektedir. Teori ve uygulamaya yönelik olan ders, metin inceleme ve yorumlama ilkeleri çerçevesinde gerekli olan terminolojiyi aktarmakla birlikte uygulamaya yönelik temel ilkeleri kapsamaktadır.

 

2601-02 154 KONVERSATION I

2601-02 254 KONVERSATION II

Bu dersin amacı, iletişim kurabilmek için gerekli kelime hazinesini ve dil yapılarını edindirmek ve iletişim durumlarında sözlü ifade edebilme becerisi geliştirmektir, öğrencilerin metodolojik olarak öğrendikleri dilsel kuralları, uygulamaya yani konuşmaya dökmeleri amacıyla, basit cümlelerden başlanarak, zaman ilerledikçe daha karmaşık ve uzun cümlelerle devam edilir. Güncel, düşündürmeye yönelik, yeni kelimeleri öğrenip konuşma esnasında kullanabilecekleri biçimde metin-algılama-konuşma üçleminde bağlantılı olacak biçimde dersin akışı sağlanır.

 

2601-02 155 ÜBERSETZUNG I

2601-02 255 ÜBERSETZUNG II

Bu dersin amacı, Almanca ve Türkçe arasında eşdeğer çeviri yapabilme becerisini kazandırmaktır. Çeviri eşdeğerliğinin sağlanmasında söz dizimsel, anlamsal, kullanımsal ve kültürel özellikler üzerinde farkındalık yaratılması amaçlanır.

 

2601-02 159 FACHBEGRIFFE DER LITERATURWISSENSCHAFT I

2601-02 259 FACHBEGRIFFE DER LITERATURWISSENSCHAFT I-II

Bu dersin amacı öncelikli olarak edebiyat bilimini değerlendirmedeki temel terminolojiyi aktarmaktır. Bu amaçla öncelikle edebiyatın temel üç türünden (düz yazı, şiir, tiyatro) ve bu türlerin ayrıştırılma kriterlerinden hareketle edebi dilin özellikleri ve bu dilin gündelik dilden nasıl ayrıldığı üzerinde durulur. Edebiyatın estetik bir oluşum olmasındaki etkenlerin neler olduğu açıklanır. Amaç, belirtilen bu hususlarla ilgili kavramların tespit edilebilmesidir. Bu şekilde edebiyat biliminin temel niteliklerine vakıf bir filolog yetiştirmekle beraber KPSS alan sınavına yönelik bilgi aktarımı da hedeflenmektedir. 

 

2601-02 157 TÜRK DİLİ I-II

Üniversitelerde okutulacak Türk Dili derslerinin amacı, yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 

2601-02 156-256 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I-II

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı öğrencilere Türkiye Cumhuriyetinin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkelerini benimsetmek, Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktadır.

 

2.      SINIF

2601-02 351 DEUTSCHE LITERATURGESCHICHTE I

2601-02 451 DEUTSCHE LITERATURGESCHICHTE II

Bu derste Alman Edebiyatının Hümanizm ve Klasik edebi dönemleri arasındaki dönem, yazar ve eserleri edebi konuları toplumsal, tarihi, kültürel ve siyasi yönleriyle öğrenciye aktarmaktır. Bu arada çeşitli edebi dönemleri ve bu dönemin önemli edebi türlerini tanıtmak ve sevdirmektir. Edebi türlerdeki değişime etki yapan faktörleri ayırt etme yeteneğini geliştirmek edebiyat tarihi ile ilgili kavramların ve edebi türlerin anlam yönünden farklılıklarını ve vurgulamalarını öğretmek. Ayrıca edebiyatın toplum üzerindeki etkisini analiz etme ve yorumlama yoluyla tarihsel bakış açısını ve günümüze ve günlük hayata yansımalarını göstermektir.

 

2601-02 352 LITERARISCHE TEXTE I

2601-02 452 LITERARISCHE TEXTE II

Bu dersin amacı, Alman Edebiyatında ki çeşitli edebi türleri tanıtmak ve sevdirmektir. Edebi sözcük dağarcığını geliştirmek, edebi türlerin birbirinden ayırt etme yeteneğini geliştirmek edebi türlerin anlam yönünden farklılıklarını ve vurgulamalarını öğretmek. Edebi metinlerin okuma, anlama ve analiz becerisini kazandırmak. Ayrıca da derslerde konuşan, düşünen, tartışan, fikir üreten öğrenci yetiştirmektir. Fabl,  Masal, Balad, Atasözü,  Özdeyiş (Aforizma), Küçük Hikâyeler gibi edebi türlerden örneklerin analizi incelenmesi ve yorumlanması yapılmaktadır. Derslerde konuşan, düşünen, tartışan, fikir üreten öğrenci yetiştirmektir ve bu arada çeşitli edebi türleri tanıtmak ve sevdirmektir. Sözcük dağarcığını geliştirmek, edebi türlerin birbirinden ayırt etme yeteneğini geliştirmek; edebi türlerin anlam yönünden farklılıklarını ve vurgulamalarını öğretmek. Edebi metinlerin okuma, anlama ve analiz becerisini kazandırmak.

 

2601-02 353 ÜBERSETZUNG III

2601-02 453 ÜBERSETZUNG IV

Yazılı çeviri esas alınarak çevrilecek metni okuma-anlama amaçlı hedef dile veya kaynak dile çift yönlü aktarım için gerekli donanımları öğrenciye kazandırmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin kişisel birikim ve yetenekleri seviyesinde farklı metin ve yöntemlerle başarılı çeviriye yönlendirmek, yakından takip amacının hedef alındığı, özellikle hazırlanan ev ödevlerinin derste yapılan çevrilerle karşılaştırılıp, tartışma ortamı oluşturmak, öğrencinin konumunu belirlemesine ve kendi kendini değerlendirmesine ortam sağlamak, ayrıca çevrilecek metnin konusu çerçevesinde kelime hazinelerinin gelişmesine yönelik uygulamalar yapmak dersin temel amaçları arasındadır.Öğrencilere çeviri yapma ve seviyelerine uygun güncel ve edebi konuları içeren metinler verilmekte, bunların Almancadan Türkçeye Türkçeden Almancaya çevrilmesine çalışılmaktadır.

 

2601-02 354 EINFÜHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT I

2601-02 454 EINFÜHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT II

Bu dersin amacı, bilim alanı olarak Dilbilimi tanıtmak, tarihsel ve çağdaş dilbilim arasındaki farkları göstermek, iletişim aracı olarak dillerin yapısal ve işlevsel özelliklerini incelemek, dili bir gösterge sistemi olarak kavratmak ve dilbilimin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır. Ders üç amaç esas alınarak şekillendirilir: Bunlardan birincisi öğrencilere dilbilim hakkında genel bilgi vermek, ikincisi ise, öğretilen genel dilbilim kuramları ile uygulamaya yönelik alıştırmalar yapmaktır. Üçüncü amaç ise, öğrencilerin Almanca bilgilerini ilerletmeleridir.

 

2601-02  355 AUFSATZ III

2601-02 455 AUFSATZ IV

Bu dersin amacı, öğrencilerin kendilerini yazılı olarak ifade edebilme yetilerini geliştirmek, kompozisyon kuralları dahilinde hem bilimsel hem de öznel metinleri analiz edebilmelerini sağlayabilmektir. Çeşitli türlerdeki yazma teknik ve stratejileri, Almanca yazmada hata analizi, Alman Dil reformu çerçevesinde yazım imla kuralları ve noktalama işaretleri üzerinde durulmaktadır. Bunun yanı sıra; duygu, düşünce ve tasarımların doğru ve açık bir biçimde yazılı olarak anlatılması ve bunun Almancada gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

2601-02  356 KONVERSATION III

2601-02  456 KONVERSATION IV

Bu dersin amacı, öğrencilerin etkin konuşma becerilerini geliştirmelerini, işitsel ve görsel araçlar yardımıyla iletişime etkili bir şekilde katılabilmelerini, duygu ve düşüncelerini doğru ve açık ifade edebilecek dil bilincine sahip olmalarını sağlamaktır.Temel amaç, öğrencilerin geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı şekilde kendilerini ifade edebilmeleridir. Derslerde güncel olayların yanı sıra toplumsal konular ele alınmakta ve öğrencilerin bu konularda özellikle kişisel görüşlerini anlatmaları istenmektedir.

 

 

2601-02  357 GRAMMATIK III

2601-02  457 GRAMMATIK IV

Bu dersin amacı, Almanca yan cümleleri ve ilgi cümlelerini kavratmak, soru cümlelerini yan cümle olarak kullanma becerilerini geliştirmektir. Temel olarak, Almanca dilbilgisi kurallarını ayrıntılı bir biçimde kavratmak, bu kuralları uygulamada kullanabilme becerisini geliştirmek ve öğrencilere metinler üzerinde dilbilgisi çözümlemeleri yapabilme yeterliliğini kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

3.      SINIF

2601-02 551 ÜBERSETZUNG V

2601-02 651ÜBERSETZUNG VI

Alt sınıflarda edinilen karşılıklı kaynak ve hedef dil çeviri uygulamaların bu dönemde Türkçeden Almancaya veya Almancadan Türkçeye odaklanarak bulundukları seviyeden daha da ileriye götürmek için karışık, kolaydan zora şeklinde seçilen metinlerle öğrenci yeteneğini artırmak amaçlanmaktadır. Çeviri yapabilecek iyi bir çevirmen olmak için gerekli olan dilbilgisi ve kompozisyon kurallarının metin türleri zenginliği ve çeviri karşılaştırmaları aracılığı ile bazı teknikleri kavranmasını sağlamaya yönelik alıştırmalar yapılmaktadır. Çeviri sürecinde çok önemli bir yöntem olan yüzeysel ve derin yapıyı kavrama tekniği katkısıyla ifade-biçim becerisinin verilerek çevirmenlik mesleğine uygun bir alt yapıyı oluşturmak hedeflenir.

 

2601-02  552 SPRACHWISSENSCHAFT I

2601-02  652 SPRACHWISSENSCHAFT II

Bu dersin amacı, Dilbilimi bir bilim alanı olarak tanıtmak, toplumların iletişim aracı olarak kullandıkları dillerin yapısal ve işlevsel özelliklerini incelemek, bir gösterge sistemi olarak dili kavratmak ve dilbilimin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır. Derste, Almancada yer alan seslerin dizge içinde yüklendikleri görev ve sıralanışlarını analiz edilip tanımlanmaktadır. Ek olarak, dili oluşturan unsurlardan ses, hece, sözcük, cümle ve metin ilişkilerini göstermek, cümleleri biçim ve anlam bakımından incelemek ve farklı dillerdeki yapıları karşılaştırabilecek beceriler geliştirmek, dillerin sesbilimsel farkları hakkında bilgi vermek, metin türleri ve özelliklerini saptamak, metinde yapı ve işlev çözümlemesi için temel kavramları öğretmek ders içeriğini oluşturur.

 

2601-02 553LITERARISCHE TEXTANALYSE I

2601-02 653 LITERARISCHE TEXTANALYSE II

Edebiyat biliminin bir alt disiplini olan edebiyat incelemesi hakkında bilgi aktarımında bulunmak ve öğrencinin her bir inceleme yöntemini bir edebi metin üzerinde uygulayabilecek teorik bilgi donanımına aynı zamanda uygulama becerisine sahip olması dersin birinci derecede amacıdır. Bunun için öncelikle edebiyat eleştirisi hakkında genel bilgi vermek amacıyla metin incelemesinin tarihçesi ana hatlarıyla aktarılmakta ve belli başlı inceleme yöntemlerinin oluşumu edebiyat ve düşünce tarihi verileri bağlamında irdelenmektedir. Öğrenciler bu alanlarda bilgi donanımına sahip olduktan sonra, uygulama bağlamında Alman edebiyatının önde gelen yazarlarının eserlerini bilimsel bir düzlemde yorumlama muhakemesine sahip olmaları hedeflenmektedir.

 

2601-02 555ANGEWANDTE GRAMMATIK I

2601-02 655 ANGEWANDTE GRAMMATIK II

Bu dersin amacı, Almanca metinleri, biçimsel, sözdizimsel, kavramsal olarak inceleyerek metinleri kavratmaktır. Dilbilgisel açıdan metin çözümlemeleri, metin içinde cümle yapılarının ve öğelerin birbirleri ile ilişkilerinin incelenmesi, edatlı filler, edatlı zarflar, edatlı isimler, edatlı ortaçların kullanım biçimlerin incelenmesi ders içeriğini oluşturur.

 

2601-02 571KONVERSATION V (WP)

2601-02 671 KONVERSATION VI (WP)

Etkili iletişim becerileri, Konuşma hazırlamanın ana aşamaları ve görsel ve işitsel araçların geliştirip adapte edilmesi Okunan uzun bir metnin sunum haline getirilerek sunulması İş görüşmelerinde, sosyalleşmede, telefon görüşmelerinde, sözlü bilgi sunma, CV yazma ve iş başvurusu yazma gibi konular ders tanımını oluşturur. Temel günlük konuşmalardan başlayarak doğal Almanca kullanımı öğrencilere benimsetilmeye çalışılmaktadır. Diyalog ve kelime bilgisi çalışmalarıyla, bilgileri uygulamaya dökme alıştırmaları yapılmaktadır. Metinleri anlayabilme ve bunlar hakkında konuşabilme, Almanca duyduğunu anlayabilme, duygu ve düşüncelerini etkili ifade edebilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

2601-02 572 MIGRANTENLITERATUR I (WP)

2601-02 672 MIGRANTENLITERATUR II (WP)

Bu dersin amacı öncelikli olarak Türkiye ve Almanya arasında imzalanan işçi gücü anlaşması ve bu anlaşma sonucunda Almanya’ya göçün edebiyata yansımalarıyla ilgili öğrencileri bilgilendirmektir. Göçmen edebiyatının esas itibariyle göçmen edebiyatı kapsamında değerlendirilen Almanya’da yaşayan Türk kökenli yazarlar ve kaleme aldıkları eserler, eserlerin konuları, motifleri üzerinde durarak Göçmen Edebiyatının Türk ve Alman Edebiyatına katkılarını değerlendirmektir. Sonuç itibariyle edebiyatın kültürlerarası boyutunu, çok kültürlü toplum yapısına sahip olan Almanya’da kültürlerarası farklılıklardan meydana gelen sorunların çözülmesinde edebiyatın, yazarın ve yazar tarafından kaleme alınan eserin rolü tespit edilmeye çalışılacaktır.

 

2601-02 573 LANDESKUNDE I (WP)

2601-02 673 LANDESKUNDE II (WP)

Bu dersin amacı, kültürlerarası konular hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu bilgi birikimleriyle yabancı bir ülkede o ülkenin yaşam şartlarına ve davranış biçimlerine uygun olarak davranabilmektir.

 

4.      SINIF

2601-02 702ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT I

2601-02 802 ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT II

Bu dersin amacı, öğrencinin çeviribilim temel kavramlarını açıklayabilmesini, kuramlarını karşılaştırabilmesini ve bu kuramları uygulamaya yönelik değerlendirebilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede tarihten günümüze çeviribilim çalışmaları ele alınacak, çeviri ve iletişim olgusunun farklı yönleri üzerinde durulacak, metin türlerine göre çeviri etkinliği yapılacaktır. Çeviri eylemiyle ilgili kuramsal bilgiler ve bu doğrultuda önemli Çeviri bilimcilerinin yaptığı çalışmalar ele alınmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde çeviri eyleminin geçirdiği evreler felsefi ve siyasi akımlar doğrultusunda irdelenmektedir. Çeviri bilimi ile ilgili belirli bir kuramsal donanıma sahip olması beklenen öğrenci uygulamaya yöneltilmektedir.

 

2601-02 705GESCHICHTE DER DEUTSCHEN GEGENWARTSLITERATUR I

2601-02 805GESCHICHTE DER DEUTSCHEN GEGENWARTSLITERATUR II

Bu derste Alman Edebiyatının Empresyonizmden Birleşik Almanya Edebiyatı edebi dönemleri arasındaki dönem, yazar ve eserleri edebi konuları toplumsal, tarihi, kültürel ve siyasi yönleriyle öğrenciye aktarmaktır. Bu arada çeşitli edebi dönemleri ve bu dönemin önemli edebi türlerini tanıtmak ve sevdirmektir. Edebi türlerdeki değişime etki yapan faktörleri ayırt etme yeteneğini geliştirmek edebiyat tarihi ile ilgili kavramların ve edebi türlerin anlam yönünden farklılıklarını ve vurgulamalarını öğretmek. Ayrıca edebiyatın toplum üzerindeki etkisini analiz etme ve yorumlama yoluyla tarihsel bakış açısını ve günümüze ve günlük hayata yansımalarını göstermektir.

 

2601-02 706LITERARISCHE TEXTANALYSE III

2601-02 806 LITERARISCHE TEXTANALYSE IV

Edebiyat inceleme yöntemleri bağlamında değişik edebiyat akımlarına ait metinleri dönem özellikleri ve zaman üslubu perspektifinden incelemek dersin birincil amacıdır. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için öğrenciye belirli bir altyapı aktarımı amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle dönem üslubu ve zaman üslubu kavramları üzerinde durulmaktadır ve bu kavramlar bağlamında Alman edebiyat tarihinin değişik ekolleri incelenmektedir. Bu kavramların daha iyi anlaşılması için karşılaştırma yönteminden yararlanılmaktadır. Daha sonra bu dönemlere ait edebi metinler edebiyat incelemesi metoduyla yorumlanmaktadır.

 

2601-02 706 ABSCHLUSSARBEIT I

2601-02 806 ABSCHLUSSARBEIT II

Edebiyat ve Dil bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin bilimsel metot ve yazım kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır. Alman veya Avusturya Edebiyatından çevrilmesi yararlı bulunan roman, hikâye ve novel gibi eserler Türkçe ye kazandırılmakta, Edebi Eserlerin edebi analizi veya dilbilimsel veya sosyokültürel açıdan değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu konular çerçevesinde hazırlanan tezlerle öğrencilere bilimsel formasyon verilmeye çalışılmaktadır.

 

2601-02 710 ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT I

2601-02 810 ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT II

Dersin amacı Yabancı dil ediniminde dilbilimin nasıl bir rol oynadığını özümseyerek dil edinim sürecinde bu bilgilerden nasıl yararlanılabileceğini aktarmak, bu bağlamda değişik dilbilim teorilerinin yabancı dil dersinde nasıl konumlandırıldığını irdelemektir. Modern Dilbiliminden, yani yapısalcılıktan başlayarak sözdizim, anlambilim, söylem çözümlemesi, göstergebilim ve iletişimsel dilbilim kuramları aktarılmaktadır. Bu doğrultuda kuramsal ve kavramsal bilgiler geleneksel dilbilim kuralları ile modern dilbilim kurallarının karşılaştıralar örneklerle işlenmesi amaçlanmaktadır. Anadil edinimi, ikinci dil öğrenimi, toplum dilbilim, anadil ve yabancı dil edinimi kuralları, kuramların karşılaştırılması, dil gelişimi ve dil edinimi sürecinin aşamaları, yabancı dil öğreniminde dil edinimi ve öğretimi incelenmektedir.

 

2601-02 771ÄLTERE DEUTSCHE LITERATUR I (WP)

2601-02 871 ÄLTERE DEUTSCHE LITERATUR II (WP)

Alman edebiyat tarihinin başlangıcından ortaçağ dönemine kadar geçen 12.-14. yüzyılları arasındaki eski Alman Edebiyatının önemli yazar ve eserleri edebi konuları toplumsal, tarihi, kültürel ve siyasi yönleriyle öğrenciye aktarmaktır. Bu arada çeşitli edebi dönemleri ve bu dönemin önemli edebi türlerini tanıtmak Edebi türlerdeki dilsel ve kültürel değişime etki yapan faktörleri ayırt etme yeteneğini geliştirmek eski edebiyat ile ilgili kavramların ve edebi türlerin anlam yönünden farklılıklarını ve vurgulamalarını öğretmek. Ayrıca eski edebiyatın toplum üzerindeki etkisini analiz etme ve yorumlama yoluyla tarihsel bakış açısını ve günümüze ve günlük hayata yansımalarını göstermektir.

 

2601-02 772WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN I (WP)

2601-02 872 WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN II (WP)

Bu dersin amacı, bilgi, bilim ve bilimsel araştırma kavramlarını irdelemek ve bilimsel verileri toplama, analiz etme, yorumlayarak değerlendirme ve rapor etme yeteneğini kazandırmaktır.

 

2601-02 773 AUFSATZ V (WP)

2601-02 873 AUFSATZ VI (WP)

Çeşitli türlerdeki yazma teknik ve stratejileri, Almanca yazmada hata analizi, Alman Dil reformu çerçevesinde yazım imla kuralları ve noktalama işaretleri üzerinde durulmaktadır. Bunun yanı sıra; duygu, düşünce ve tasarımların doğru ve açık bir biçimde yazılı olarak anlatılması ve bunun Almancada gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Tutanak, rapor, özet gibi metin türlerini tanıtmak, bu metin türlerinin özellikleri ve kullanım alanları ile birlikte bunlara uygun anlatım teknikleri ve dilbilgisi yapılarını edindirmek ders içeriğini oluşturur.