Etkinlik Takvimi
24.06.2018

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
Yayınlayan Birim
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Yayın Tarihi: 20.03.2014 10:50:00

 

 

 

 

 

 

TÜBİTAK
2237  Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihinde
Proje Eğitimi
(03-05 Nisan 2014, Anemon Otel, KONYA)Koordinatör:
Prof. Dr. Osman ERAVŞAR (Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Böl. Başk.)

Eğitmenler:
Prof. Dr. Osman ERAVŞAR (Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Böl. Başk.)
Prof. Dr. Haşim KARPUZ (Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü)
Prof. Dr. Ali BAŞ (Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü)
Prof. Dr. Remzi DURAN (Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü)
Yard.Doç. Dr. Gülay APA  (Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü)


AMAÇ:
Sosyal Bilimler alanında proje yazma ve uygulama konusu belli başlı birkaç alan dışında yeterince bilinmemektedir. Bu durum SOBAG a sunulan projelerde kendisini göstermektedir. Özellikle üniversitelerden gelen araştırma projelerinin bir kısmı niteliksel olarak son derece zayıftır. Sosyal Bilimler alanı içinde Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Mimarlık tarihi alanlarında ise proje yazma konusunda hem bilgi birikimi hem de yeterli bir ivmenin oluşmadığı görülmektedir. Bu alanların ülkemizin temel sorunlarından olan birçok konuda fikirler üretmesi ve bu konularda araştırmalar yapmasının sağlanması ise stratejik olarak önemlidir. Bu çerçevede ele alınacak olan konuların belirlenmesinden, bunun bir araştırma projesine nasıl dönüştürüleceğinin açıklanması ve bu açıklamalar çerçevesinde uzmanların eğitilmesi temel sorunların çözümü için stimüle edici bir hareket başlatacaktır.
Ülkemizde bulunan Arkeolojik alanlar ile tarihi alanların zenginliği ve bu alanlarda yapılan kazı ve araştırmaların oranlarına bakıldığında başta TÜBİTAK olmak üzere destek veren diğer bilim kuruluşlarından yeterli proje önerisiyle destek alınmadığı oransal olarak görülmektedir. Bunun temel nedenlerinin başında ilgili alanlardaki araştırmacıların proje eğitimi konusunda yeterli bilgi birikimlerinin olmadığı düşünülmektedir. Araştırmacıların ilgili alanlar içinde konu seçiminin nasıl olması gerektiğini bilmedikleri, bazen yapılan araştırmaların tekrara dayanan araştırmalar olduğu gerçeğini bile ortaya çıkarmaktadır. Bu proje eğitimiyle bu yöndeki yanlış olguların bir nebzede olsun giderilmeye çalışılacaktır.
Araştırmacılara geniş ufuklar kazandırarak, bir bilim insanında olması gereken tutum ve davranışların temelde nasıl olması gerektiğinden hareketle ilgili alanda (Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihi) temel sorunların ele alınış biçimi üzerinde durulacaktır. Eğitime katılan araştırmacıların özgün bir problemi nasıl bulabilecekleri ve bu kapsamda araştırma yaparken kendisine özgü bir yöntemi nasıl geliştirecekleri de gösterilecektir.
Arkeoloji Sanat Tarihi ve Mimarlık tarihi alanındaki temel araştırma sorunlarında birisi kataloglama ya da envanterleme çalışmalarının ağırlık kazandığı görülmektedir. Bilimsel araştırmaların temelinde bilgi ve bulgunun tespit edilmesi kadar bunun tartışılması ve bütün içinde ifade ettiği anlamların şekillenmesi de gerekmektedir. Bu eğitimin amaçlarından birisi de  eğitime katılanlara bu yönde bilgiler de aktararak onların proje kültürlerinin gelişmesini sağlamaktır.

KAPSAM:
1-Üniversitelerin Arkeoloji Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihi Bölümlerinde görevli araştırmacılar ile tezinin son aşamasındaki doktora öğrencilerinden olması,
2-Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmak.
Bu kapsamda proje konusu, amacı fikirleri, ilgili literatür bilgi ve değerlendirmesini yapmış olmak.
3-Daha önce TÜBİTAK a başvuruda bulunmuş ancak projesi red ya da iade edilmiş kişiler tercih edilecektir.
4-Program kapsamında herhangi bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak.
5-Bilimsel etik suçlarından ceza almamış olmak.
Yukarıdaki kriterler çerçevesinde eğitime katılacakların ön talepleri alınmış ve ekli listede isimleri gösterilmiştir. Ancak bu liste dışından da çağrıya çıkıldığında katılım olacağı beklenmektedir. Bu sebeple ilgili katılımcıların sayısının artması mümkündür.

YAYGIN ETKİ:
Projenin beklenen yaygın etkisi Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihi alanlarındadır. Bunlar başlıklar halinde aşağıda verilmiştir.
1-Eğitime katılanların kendi alanlarında alacakları eğitimle proje yazım kültürünün geliştirilmesi,
2-İlgili alanlarda başta TÜBİTAK olmak üzere nitelik ve niceliksel olarak Proje önerilerinde artış sağlanması,
3-Ülkemizde arkeoloji ve sanat tarihi konusunda yapılan çalışmalarda belirli bir tutarlılık sağlanması, bu kapsamda araştırma proje konusunun soru ve sorunsallarının nasıl oluştuğunun gösterilmesi, böylece ilgili alanlardaki projelerin niteliksel boyutlarının zenginleştirilmesi,
4-TÜBİTAK projeleriyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli kazı ve araştırma projeleri arasındaki ilişkinin nasıl ayarlanması gerektiğinin gösterilmesi,
5-Eğitime katılanlara, ülkemizin ihtiyaç duyduğu proje önerileriyle ilgili konuların oluşturulmasında yön gösterici ilkelerin gösterilmesi.
6-Arkeoloji ve Sanat Tarihi&rsquonde kullanılmayan kaynaklardan nasıl bilgiler elde edilerek bunların projeye nasıl dönüştürüleceğinin gösterilmesi.

Sekreterya:
Arş.Gör. Murat KARADEMİR      Tel.: 03322231395  Email: karademir22@hotmail.com
Arş.Gör. Şükrü DURSUN               Tel.: 03322231372  Email: sukrudursun@selcuk.edu.tr


EGİTİM PROGRAMI

BAŞVURU FORMU