Etkinlik Takvimi
19.11.2019
Azami Öğrenim Süresini(4 yıl) Dolduranlar İçin Ek Sınav
Yayınlayan Birim
BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:00:00

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ (4 yıl) TAMAMLAYAN 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA KAYIT YAPTIRAN 2.SINIF ÖĞRENCİLERİNE(Derslerin devamlarını almaları şartıyla)

- 23 - 27 Eylül 2019 tarih aralığında her bir dersten bir "EK SINAV" Final Sınavı hakkı verilecektir.

- 07 - 12 Ekim 2019 tarih aralığında her bir dersten bir "EK SINAV" Bütünleme Sınavı hakkı  verilecektir.

 

4 yılı doldurmuş olan (Öğrenci Numarası 15 ile başlayan veya 1 yıl kayıt dondurmuş olan 14 ile başlayan )  öğrencilerimizden  sınav haklarını kullanmak isteyen öğrencilerin 18 Eylül 2019 Çarşamba Günü Mesai Bitimine Kadar dilekçe vermmesi gerekmektedir.

Ek Sınav Dilekçesi Örneği

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası

 

 

Üniversitemiz ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİnin ek sınav ile ilgili maddeleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

 Sınavlar

MADDE 11

......

1-(f) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve bütünleme sınavlarıdır.

......

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 16 

(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası olan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır