ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
KALİTE POLİTİKASI

Meslek Yüksekokulu yönetimi, kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, kalite hedefleri için bir çerçeve sağlayan, uygulanabilir şartları yerine getirme için bir taahhüt içeren, KYS sürekli iyileştirme taahhüdünü de ifade eden bir kalite politikasını oluşturmuştur.

Selçuk Üniversitesi, yükseköğretim ile ilgili evrensel değerleri içselleştiren, akademik özerkliğe, iç ve dış paydaş odaklılığa inanan ve bilimsel birikimini ve enerjisini Türkiye’nin 2023 vizyonuyla örtüştüren bir kalite politikasına sahiptir.

Tüm birimler, etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacına ulaşmak için kurumun misyonu ile uyumlu olacak şekilde stratejik amaç ve hedeflerini, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetleri planlar ve yürütür. Yürütülen faaliyetlerin hedeflere ve amaçlara ulaşmadaki etkinliğini objektif verilere dayanarak değerlendirir ve günceller. Sağlanan iyileşme ve sürdürülebilirliği performans göstergeleriyle izler.

Eğitim Politikası:

·         Etkin öğrenme için bilimsel ve teknolojik olanaklardan yararlanarak öğrenci merkezli eğitim merkezi olmak,

·         Uluslararası eğitim standartlarına uygun programlar sunmak, ulusal ve uluslararası eğitim işbirliklerini güçlendirmek,

·         Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışını benimseyerek, öğrencinin öğrenmesini desteklemek üzere gerekli kaynakların yeterliliğini ve programlara uygunluğunu sağlamak,

Araştırma Politikası:

·         Katma değeri yüksek ve nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek Türkiye’nin vizyonunun gerçekleşmesine katkıda bulunmak,

·         Sanayi, endüstri ve sektör ile işbirliği yaparak, ulusal ve uluslararası ortak projeler yürütmek,

·         Nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemek ve yürütmek,

·         Öğrenci ve öğretim elemanlarının niteliklerini geliştirmek ve bilimsel başarılarını desteklemek,

Yönetim Politikası:

·         Öğrenci ve diğer paydaşların memnuniyetine odaklı eğitim-öğretim ve yönetim sistemini benimsemek,

·         Süreç odaklı sürekli iyileştirme ve geliştirme amacıyla; Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, güncellenmesi ve yürütülmesinde iç ve dış paydaşları önemsemek ve etkin çıktılar ile paydaşlara katkı sağlamak,

·         Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve her türlü hizmet alanlarını geliştirerek, güncel ve dinamik yönetim sürecini sürdürmek.

·         Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak verimlilik ve kalite odaklı üniversite ortamını tüm paydaşlar için bir yaşam biçimi haline getirmek.