ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Eray TULUKCU

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Eray TULUKCU

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Hatice Feyza AKBULUT

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Eray TULUKCU

Amacı: Gıda, ilaç, kozmetik ve boya endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli yetiştirmektir. Organik tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında natif olarak ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının da sonlandırılması temel amaç olmuştur. Ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli yetiştirmektir.

Vizyon: Mezunları iş dünyası tarafından tercih edilen, yenilikçi, sürdürülebilir bir eğitim sistemine sahip, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan, bölge insanın ufkunu açacak gelişmelere ön ayak olan, öğrenci tercihlerinde ilk sıralarda yer alan bir program olmak

Misyon: Üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine, toplumda sosyal ve kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli mesleki, teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayan, çağın ve teknolojik gelişmelerin gereklerini yerine getirecek nitelikli ve çağdaş bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Gıda, ilaç, kozmetik ve boya endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli yetiştiren bir programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin bir kısmı sınavsız geçiş kontenjanı ile gelebilmektedir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Üniversite Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Şartları: Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en az %30 ve laboratuar çalışmalarının %20sine katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası, isterse sınavları, proje, ödev, sunum şeklinde yapabilir. Uygulamalı derslerde öğrenciler final sınavına girebilmek için uygulama çalışmalarından geçmek zorundadır. Ara sınav ve Genel imtihanlardan gerekli geçme notunu almak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en az %30 ve laboratuar çalışmalarının %20sine katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası, isterse sınavları, proje, ödev, sunum şeklinde yapabilir. Uygulamalı derslerde öğrenciler final sınavına girebilmek için uygulama çalışmalarından geçmek zorundadır. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir.

İstihdam Olanakları: Tıbbi bitkiler ithal ve ihraç eden firmalar, bitkisel ilaç üreten laboratuarlar, bu bitkilerin yetiştiriciliği yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan sektörler, tıbbi bitki drogları üreten ve satışı yapan işyerleri, aktarlar, güzellik salonları, bitkisel ilaç yapan ve satan eczaneler, aromaterapi merkezleri, parfümeri ve kozmetik sanayinin yanı sıra Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlar, Tohum, gübre ve ilaç bayilerinde, kimyasal laboratuvarlar, gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel ürünlerin kontrolleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan herbaryum ve bitki laboratuarlarında yardımcı teknik personel olarak görev yapılır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, Organik tarım işletmelerinde, Organik pazarlarda, Organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel sektör kuruluşlarında, Ziraat odalarında, Toprak analiz laboratuarlarında, Organik ürün sertifikası veren kuruluşlarda, küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayilerde ve KOBİlerde çalışabilir, Kendi arazilerinde organik tarım yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler mezun durumda yada mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavı ile Yüksek Öğrenim Kurumunun belirlediği alanlardaki fakültelere geçiş yapabilirler. açık öğretim fakültesinin işletme bölümlerine kayıt yaptırabilirler.