ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.4
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanma.
P.Ç.3
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini bitkisel-yapısal materyalleri seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanma.
P.Ç.2
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olma.
P.Ç.1
Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma ve peyzajda kullanımlarını bilme
P.Ç.6
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
P.Ç.8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, bitkisel üretimde kullanılan araçları, Süs bitkilerinin üretim ve pazarlanma yöntemlerini kavrama.ve kullanabilme.
P.Ç.9
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanma.
P.Ç.5
Tarım-sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanma.
P.Ç.11
Peyzajda arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetiği ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olma, Park ve bahçe düzenleme planlarının araziye uygulama. Çim alanlarını oluşturabilme.
P.Ç.7
Çevreye uygun süs bitkilerini seçmek, bunların mevsime göre ekimi, gübrelenmesi, budanması, sulanması gibi işlerin planlanması ve yürütülmesinde peyzaj mimarına yardımcı olma.
P.Ç.10
Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme.
P.Ç.18
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmak.
P.Ç.13
Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
P.Ç.14
Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilmek, diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilmek.
P.Ç.15
Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme
P.Ç.12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilmek.
P.Ç.17
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak, problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilmek.
P.Ç.16
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.
TYYÇ15
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıylailgili temel bilgileresahiptir.
TYYÇ16
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğini kavrar vedeğerlendirir.
TYYÇ17
Edindiği bilgi ve becerilerikullanarak alanıyla ilgili olayve olguları tanımlar, sorunlarıgenel ölçekte tanımlar, analizeder ve çözüm önerilerigeliştirir.
TYYÇ18
Alanı ile ilgili bir çalışmayıgerçekleştirmede ve uygulamadakarşılaşılan ve öngörülemeyensorunları çözmede ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ19
Sorumluluğu altında çalışanlarıyönetir.
TYYÇ20
Alanında edindiği bilgi vebeceriler ile yaşam boyuöğrenmeye ilişkin olumlututum geliştirir.
TYYÇ21
Bilgiye ulaşma yollarını bilirve etkin bir şekilde kullanır.
TYYÇ22
Güncel olay ve gelişmelereduyarlıdır ve bu gelişmeleriizler
TYYÇ23
Alanıyla ilgili konularda ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir;düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerilerini aktarırve sorumlularla paylaşır.
TYYÇ24
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 geneldüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri takip ederve meslektaşları ile iletişimkurar.
TYYÇ25
Çalışma alanlarınıngerektirdiği düzeyde bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ26
Alanında verileri toplar vesonuçlarının uygulamayaaktarır.
TYYÇ27
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ28
Alanıyla ilgili mevzuata uygundavranır.
TYYÇ29
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürü vekültürel değerlerin korunmasıile çevre koruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterlibilince sahiptir.
TYYÇ30
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarınçevre korumakonularına uygulanmasıkapsamında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ31
Çevre koruma alanındakazanılan yeterlilikleredayalı olarak temeldüzeydeki uygulamalarıyürütebilecek bilgiyesahiptir.
TYYÇ32
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlanançevre problemlerini anlar veçözümlerini belirler.
TYYÇ33
Çevre koruma alanınayönelik her türlü modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ34
Teknik resim yapar.
TYYÇ35
Algoritmik düşünür.
TYYÇ36
Çevrenin korunmasınayönelik her türlü probleminincelenmesi için deneyplanlar, yürütür, veri eldeeder, elde edilen verilerianaliz eder ve temelyorumunu yapar.
TYYÇ37
Çevre koruma alanıyla ilgili temeldüzeydeki bir çalışmayı bağımsızolarak yürütür.
TYYÇ38
Alanı ile ilgili uygulamalardakarşılaşılan sorunları çözmek içinekip üyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ39
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliği bilincine sahiptir;bilgiye erişir, kendini sürekliyeniler
TYYÇ40
Çevre koruma alanınayönelik her türlü modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ41
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ42
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü A2 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ43
Teknik resim kullanarak teknikiletişim kurar.
TYYÇ44
Çevre koruma alanı ile ilgilikonularda düşüncelerini, karşılaştığısorunları ve bu sorunlara getirdiğiçözüm önerilerini sahip olduğu temelbilgi ve beceriler düzeyinde en uyguniletişim araçlarıyla, yazılı ve/veyasözlü olarak, uzman olan ve olmayankişilerle paylaşır.
TYYÇ45
Çevrenin korunmasındave işçi sağlığı ve işgüvenliğininsağlanmasında mesleketiğini gözetir.