ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili özellikle uygulamalı bilgilere sahiptir.
P.Ç.1
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirir ve kavrar.
P.Ç.3
3-Alanı ile ilgili yöntem ve teknik bilgilere sahiptir.
P.Ç.4
4-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları inceler, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
P.Ç.14
5-Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
P.Ç.13
6-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
P.Ç.12
7-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
P.Ç.16
8-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
P.Ç.11
9-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
P.Ç.15
10-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
P.Ç.5
11-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
P.Ç.7
12-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
P.Ç.8
13-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
P.Ç.9
14-Alanında verilerin toplanması ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında yetkinlik kazanır.
P.Ç.17
15-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
P.Ç.10
16-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
P.Ç.6
17-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
TYYÇ1
İlgili alanlardaortaöğretimdekazanılan yetkinliklertemelinde kapsamlı,uzmanlaşmış, olgusalve kavramsal bilgiyesahip olur ve bubilginin sınırlarıtanımlar.
TYYÇ2
Somut ve soyut problemlereyaratıcı çözümlergeliştirebilmek için gereklimantıksal, sezgisel, yaratıcıve eleştirel düşünmebecerileri ile pratik becerileresahiptir.
TYYÇ3
Sözlü ve yazılı anlatımbecerileri ile konvansiyonelve sayısal ortamlarda görsel/grafik anlatım ve modellemebecerilerine sahiptir.
TYYÇ4
Çalışma ve öğrenimortamlarında bağımsızhareket eder ve sorumlulukalır, bir proje hazırlar veyürütür.
TYYÇ5
Proje geliştirirken yaratıcılıksergiler.
TYYÇ6
Öğrenme ortamlarındakarmaşık sorunları çözmekiçin ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ7
Kendi başarımını vebaşkalarınınkinideğerlendirir ve geliştirir.
TYYÇ8
Daha ileri düzeyde öğrenme içingerekli öğrenme ihtiyaçlarınıbelirler.
TYYÇ9
Enformasyonun doğası -- teknikaltyapısı ve sosyal, kültürel veideolojik bağlamı ve etkileriüzerinde eleştirel ve eytişimsel(diyalektik, eleştirel, karşı tez vesentez üretebilen) düşünür (kararverme ve bilgiye dayalı, sorumlueylem için gerekli öğrenmebecerilerine sahip olur, seçeneklerikavrar, tartışır, eldeki seçeneklerüstünde sentez üretir, fikiroluşturur.)
TYYÇ10
Geleceğe yönelik olur, kişisel vemesleki gelişimi için gereklimotivasyona ve öğrenmebecerilerine sahip olur, bunun içinplanlar yapar ve bunları uygular.
TYYÇ11
Yaşam boyu öğrenme bilinciylehareket eder.
TYYÇ12
Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerininicel ve nitel verilere dayandırarak veiyi yapılandırılmış ve tutarlı birbiçimde akranlarına, danışmanlarınave olası kullanıcılara/işverenleresunar.
TYYÇ13
İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlıbir dünya görüşünü dile getirir
TYYÇ14
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü A2 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki gelişmeleriizler ve meslektaşları ile iletişimkurar; dili, sembolleri, metinlerietkileşimli olarak kullanır.
TYYÇ15
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımıylabirlikte alanının gerektirdiği bilişimve iletişim teknolojilerini etkileşimliolarak kullanır.
TYYÇ16
Soyut ve somutproblemler için yaratıcıyanıtlar/çözümlergeliştirir.
TYYÇ17
Alanıyla ilgili süreçlerde,olası toplumsal ve etiksonuçlarını dikkate alarakkarar verebilmek içingerekli temeli oluşturacakverileri toplar,değerlendirir ve yorumlar.
TYYÇ18
İlgili toplumsal, bilimselve etik sorunların bilgisinedayanarak yargıya varır.
TYYÇ19
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıylailgili temel bilgileresahiptir.
TYYÇ20
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğini kavrar vedeğerlendirir.
TYYÇ21
Edindiği bilgi ve becerilerikullanarak alanıyla ilgili olayve olguları tanımlar, sorunlarıgenel ölçekte tanımlar, analizeder ve çözüm önerilerigeliştirir.
TYYÇ22
Alanı ile ilgili bir çalışmayıgerçekleştirmede ve uygulamadakarşılaşılan ve öngörülemeyensorunları çözmede ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ23
Sorumluluğu altında çalışanlarıyönetir.
TYYÇ24
Alanında edindiği bilgi vebeceriler ile yaşam boyuöğrenmeye ilişkin olumlututum geliştirir.
TYYÇ25
Bilgiye ulaşma yollarını bilirve etkin bir şekilde kullanır.
TYYÇ26
Güncel olay ve gelişmelereduyarlıdır ve bu gelişmeleriizler
TYYÇ27
Alanıyla ilgili konularda ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir;düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerilerini aktarırve sorumlularla paylaşır.
TYYÇ28
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 geneldüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri takip ederve meslektaşları ile iletişimkurar.
TYYÇ29
Çalışma alanlarınıngerektirdiği düzeyde bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ30
Alanında verileri toplar vesonuçlarının uygulamayaaktarır.
TYYÇ31
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ32
Alanıyla ilgili mevzuata uygundavranır.
TYYÇ33
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürü vekültürel değerlerin korunmasıile çevre koruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterlibilince sahiptir.