ÇUMRA VOCATIONAL SCHOOL
PARK AND GARDEN PLANTS
PARK AND GARDEN PLANTS
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
they assess and understand the accuracy of information, the reliability and timeliness .
P.Ç.3
they have methods and technical information related to the field.
P.Ç.2
They inform persons and institutions about issues and transfer the proposals and share their thoughts and problems.
P.Ç.4
They analyse, examines, identify and develop solutions about the problems, the events and facts on their area using the acquired knowledge, skills.
P.Ç.6
They performs independently the works related to the field .
P.Ç.8
They take responsibility as individual or as a member of an a team to solve the problems unforeseen or encountered in practice.
P.Ç.7
They manage staff which working under the responsibility.
P.Ç.10
They develop a positive attitude towards lifelong learning to promote knowledge and skills on the field
P.Ç.11
They know about information how to obtain and use effectively.
P.Ç.5
They are sensitive to developments and monitor current events.
P.Ç.9
They inform persons and institutions about issues and transfer the proposals and share their thoughts and problems.
TYYÇ1
İlgili alanlardaortaöğretimdekazanılan yetkinliklertemelinde kapsamlı,uzmanlaşmış, olgusalve kavramsal bilgiyesahip olur ve bubilginin sınırlarıtanımlar.
TYYÇ2
Somut ve soyut problemlereyaratıcı çözümlergeliştirebilmek için gereklimantıksal, sezgisel, yaratıcıve eleştirel düşünmebecerileri ile pratik becerileresahiptir.
TYYÇ3
Sözlü ve yazılı anlatımbecerileri ile konvansiyonelve sayısal ortamlarda görsel/grafik anlatım ve modellemebecerilerine sahiptir.
TYYÇ4
Çalışma ve öğrenimortamlarında bağımsızhareket eder ve sorumlulukalır, bir proje hazırlar veyürütür.
TYYÇ5
Proje geliştirirken yaratıcılıksergiler.
TYYÇ6
Öğrenme ortamlarındakarmaşık sorunları çözmekiçin ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ7
Kendi başarımını vebaşkalarınınkinideğerlendirir ve geliştirir.
TYYÇ8
Daha ileri düzeyde öğrenme içingerekli öğrenme ihtiyaçlarınıbelirler.
TYYÇ9
Enformasyonun doğası -- teknikaltyapısı ve sosyal, kültürel veideolojik bağlamı ve etkileriüzerinde eleştirel ve eytişimsel(diyalektik, eleştirel, karşı tez vesentez üretebilen) düşünür (kararverme ve bilgiye dayalı, sorumlueylem için gerekli öğrenmebecerilerine sahip olur, seçeneklerikavrar, tartışır, eldeki seçeneklerüstünde sentez üretir, fikiroluşturur.)
TYYÇ10
Geleceğe yönelik olur, kişisel vemesleki gelişimi için gereklimotivasyona ve öğrenmebecerilerine sahip olur, bunun içinplanlar yapar ve bunları uygular.
TYYÇ11
Yaşam boyu öğrenme bilinciylehareket eder.
TYYÇ12
Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerininicel ve nitel verilere dayandırarak veiyi yapılandırılmış ve tutarlı birbiçimde akranlarına, danışmanlarınave olası kullanıcılara/işverenleresunar.
TYYÇ13
İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlıbir dünya görüşünü dile getirir
TYYÇ14
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü A2 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki gelişmeleriizler ve meslektaşları ile iletişimkurar; dili, sembolleri, metinlerietkileşimli olarak kullanır.
TYYÇ15
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımıylabirlikte alanının gerektirdiği bilişimve iletişim teknolojilerini etkileşimliolarak kullanır.
TYYÇ16
Soyut ve somutproblemler için yaratıcıyanıtlar/çözümlergeliştirir.
TYYÇ17
Alanıyla ilgili süreçlerde,olası toplumsal ve etiksonuçlarını dikkate alarakkarar verebilmek içingerekli temeli oluşturacakverileri toplar,değerlendirir ve yorumlar.
TYYÇ18
İlgili toplumsal, bilimselve etik sorunların bilgisinedayanarak yargıya varır.
TYYÇ19
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıylailgili temel bilgileresahiptir.
TYYÇ20
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğini kavrar vedeğerlendirir.
TYYÇ21
Edindiği bilgi ve becerilerikullanarak alanıyla ilgili olayve olguları tanımlar, sorunlarıgenel ölçekte tanımlar, analizeder ve çözüm önerilerigeliştirir.
TYYÇ22
Alanı ile ilgili bir çalışmayıgerçekleştirmede ve uygulamadakarşılaşılan ve öngörülemeyensorunları çözmede ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ23
Sorumluluğu altında çalışanlarıyönetir.
TYYÇ24
Alanında edindiği bilgi vebeceriler ile yaşam boyuöğrenmeye ilişkin olumlututum geliştirir.
TYYÇ25
Bilgiye ulaşma yollarını bilirve etkin bir şekilde kullanır.
TYYÇ26
Güncel olay ve gelişmelereduyarlıdır ve bu gelişmeleriizler
TYYÇ27
Alanıyla ilgili konularda ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir;düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerilerini aktarırve sorumlularla paylaşır.
TYYÇ28
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 geneldüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri takip ederve meslektaşları ile iletişimkurar.
TYYÇ29
Çalışma alanlarınıngerektirdiği düzeyde bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ30
Alanında verileri toplar vesonuçlarının uygulamayaaktarır.
TYYÇ31
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ32
Alanıyla ilgili mevzuata uygundavranır.
TYYÇ33
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürü vekültürel değerlerin korunmasıile çevre koruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterlibilince sahiptir.
TYYÇ34
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarınçevre korumakonularına uygulanmasıkapsamında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ35
Çevre koruma alanındakazanılan yeterlilikleredayalı olarak temeldüzeydeki uygulamalarıyürütebilecek bilgiyesahiptir.
TYYÇ36
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlanançevre problemlerini anlar veçözümlerini belirler.
TYYÇ37
Çevre koruma alanınayönelik her türlü modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ38
Teknik resim yapar.
TYYÇ39
Algoritmik düşünür.
TYYÇ40
Çevrenin korunmasınayönelik her türlü probleminincelenmesi için deneyplanlar, yürütür, veri eldeeder, elde edilen verilerianaliz eder ve temelyorumunu yapar.
TYYÇ41
Çevre koruma alanıyla ilgili temeldüzeydeki bir çalışmayı bağımsızolarak yürütür.
TYYÇ42
Alanı ile ilgili uygulamalardakarşılaşılan sorunları çözmek içinekip üyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ43
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliği bilincine sahiptir;bilgiye erişir, kendini sürekliyeniler
TYYÇ44
Çevre koruma alanınayönelik her türlü modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ45
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ46
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü A2 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ47
Teknik resim kullanarak teknikiletişim kurar.
TYYÇ48
Çevre koruma alanı ile ilgilikonularda düşüncelerini, karşılaştığısorunları ve bu sorunlara getirdiğiçözüm önerilerini sahip olduğu temelbilgi ve beceriler düzeyinde en uyguniletişim araçlarıyla, yazılı ve/veyasözlü olarak, uzman olan ve olmayankişilerle paylaşır.
TYYÇ49
Çevrenin korunmasındave işçi sağlığı ve işgüvenliğininsağlanmasında mesleketiğini gözetir.