ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUHİTTİN ÇELEBİ
Fakülte Adı:  ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ Prg.
Ana Bilim Dalı:  PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ
E-Mail :  mcelebi selcuk.edu.tr
Telefon : 05053911984
Adres : S.Ü.ÇUMRA MYO BAĞLAR MAH. ÇUMRA-KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Toprak-su Genel Müdürlüğü Konya Bölhe müdürlüğü19761984
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konya İl Müdürlüğü19851997

  Akademik Yayınlar:
1. MUHİTTİN ÇELEBİ, " ECOLOGICAL IMPORTANCE OF WETLANDS AND SAMPLES IN KONYA CLOSED BASEN ", The International Conference On Science, Ecology And Technology I (Iconsete2015 ? Vienna, , , , 2016,( )
2. MUHİTTİN ÇELEBİ., " SUSTAINABILITY IN KONYA CLOSED BASIN AND WETLANDS. ", 2 nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) September 30 ? October 3, 2015, Konya, Turkey, Proceeding Book ? , , , 439-446,, 2015.,( )
3. Çelebi, M ., Sağlam, C.and Duran, A, " THE POTENTIAL CONTRIBUTION OF LAND CONSOLIDATION TO PREVENT WIND EROSION IN TURKEY ", Fresenius Environmental Bulletin, 24, , 429-437, 2015,( SCI )
4. MUHİTTİN ÇELEBİ, " THE EFFECT OF WATER STRESS ON TOMATO UNDER DIFFERENT EMITTER DISCHARGES AND SEMI-ARID CLIMATE CONDITION ", Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 , , 1151-1157 , 2014,( Diğer )
5. Çelebi, M., Sağlam, C. , " Participation of Creditor Companies and Farmers to Investment Fund of Irrigation Facility and Management in Konya Plain Poject (KOP)Area ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (STGBD) , Cilt 25, Sayı 2 , , 101-105, 2011,( Üniversite Dersgisi )
6. Çelebi, M., , " Effects on Productivity and Agricultural activities of Consolidation Study in Karaman-Toplulaştırmanın Karaman İlinde Sulama ve Diğer Tarımsal Faaliyetlerin Verimliliği ", Research Journal of Agricultural Sciences (TABAD) , Cilt 25, Sayı 2 , , 01-06, 2010,( Diğer )
7. Çiftçi, N., Topak,R., Çelebi,M.,, " Su Kaynakları ve Tarımda Kullanımı, ", Konya Ticaret Odası Dergisi., , , , 2010,( Kurum Dergisi )
8. Çelebi,M., " Farklı Yetiştirme Ortamlarının Fide Gelişimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri. ", Meslek Yüksekokulları Ulusal Sempozyumu, Poster Sunum-Bergama, , , 511, 2007,( Konferans )
9. çelebi, M., " Küreselleşmeye Bağlı Olarak Tarım Sektöründe Yaşanabilecek Olumsuz Yöndeki Gelişmeleri Minimize Etmede, Toprak Ve Tarım Reformunun Yeri Ve Önemi ", S.Ü.Sosyal Bilimler Meslek üksekokulu Dergisi, 1-2, , , 2007,( Kurum Dergisi )
10. Çelebi,M., " Serada Farklı Yetiştirme Ortamlarının Domates Hıyar Ve Biber Bitkisinin Gelişimi Ve Verimi Üzerine Etkileri ", Meslek Yüksekokulları Ulusal Sempozyumu, Poster Sunum-Bergama, , , 514, 2007,( Konferans )
11. Çelebi,M., " Konya Beyşehir Üstünler Kasabasında Ve Karaman Bölükyazı Köyündeki Mülkiyet Durumu Ve Türkiye'de Tarım Arazilerinin Parçalanma Sorunu ", Meslek Yüksekokulları Ulusal Sempozyumu, sözlü Sunum-Bergama, , , 356, 2007,( Konferans )
12. Çelebi,M., " Erozyonun Etkileri, Erozyondan Zarar Gören Alanların Geri Kazanımı Ve Konya Karapınar Örneği. ", Meslek Yüksekokulları Ulusal Sempozyumu, Poster Sunum-Bergama, , , 507, 2007,( Konferans )
13. Çelebi,M., " Sulama Suyunun Etkin Kullanımı , Konya Kapalı Havzasındaki Mevcut Durum ve Öneriler. ", 1. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu konya, , , 57-65, 2004,( Konferans )
14. Çiftçi,N.,Topak, R.,Çelebi,M., " Konya Bölgesi Çiftçilerinin Sulama Drenaj Uygulamaları ve Bununla İlgili Sorunların Tespiti ", S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, , 93-107 , 1995,( Üniversite Dersgisi )
15. Kara,M.,Çelebi,M.1991, " Karaman Ovasındaki Arazi Toplulaştırmasının Parsel Boyutları ve Kültürteknik Hizmetlere Etkisi ", S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 2, , 31-42, 1991,( Üniversite Dersgisi )

1.Çelebi,M.1989.”Karaman Ovasında ToplulaştırmaAlanlarındaki Parselasyonun Parsel Boyutları ve K�lt�rteknik Hizmetlere Etkisi�zerinde Bir Araştırma.”Doktora Tezi, Basılmamış, S.�.Fen BilimleriEnstit�s�,Konya.

2.Çift�i,N.,Topak,R.,Çelebi,M.1995.”Konya B�lgesi �ift�ilerinin Sulama Drenaj Uygulamaları veBununla İlgili Sorunların Tespiti”,S.�.Ziraat Fak�ltesi Dergisi, S(7) :93-107Konya

3.Kara,M.,Çelebi,M.1991”KaramanOvasındaki Arazi Toplulaştırmasının Parsel Boyutları ve    K�lt�rteknik Hizmetlere Etkisi”S.�.ZiraatFak�ltesi Dergisi, S (2) 31-42 Konya.

4.Çelebi,M.,Kıvrak,N. 2002.“Domates ve Biber Bitkisinin Değişik Yetişme Ortamlarında Gelişme ve Verimininİncelenmesi” S.�.B.A.P.Destekli Proje ,Tamamlandı.Proje No:1997/044Konya.

5.Çelebi,M.2004 ”SulamaSuyunun Etkin Kullanımı , Konya Kapalı Havzasındaki Mevcut Durum ve�neriler.”1. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu ,s�zl� sunum, s. 57-65,Konya.

6. Çelebi,M.2005, ErozyondanZarar G�rm�ş Alanların Geri Kazanımı Ve Karapınar �rneği( Panel Sunumu.2005) ,Ak�ren.  

7. Çelebi,M.2007.FarklıYetiştirme Ortamlarının Fide Gelişimi Ve Kalitesi �zerine Etkileri.MeslekY�ksekokulları Ulusal Sempozyumu, Poster Sunum, s. 511Bergama

8. Çelebi,M.2007. SeradaFarklı Yetiştirme Ortamlarının Domates Hıyar Ve Biber   Bitkisinin Gelişimi Ve Verimi �zerineEtkileri. Meslek Y�ksekokulları Ulusal Sempozyumu, Poster Sunum, s.514,Bergama.

9. Çelebi,M.2007.. Erozyonun Etkileri, Erozyondan Zarar Gören Alanların Geri Kazanımı Ve Konya Karapınar�rneği. Meslek Yüksekokulları Ulusal Sempozyumu, Poster Sunum, Bergama.(3.Erozyondan Zarar G�rm�ş Alanların Geri Kazanımı Ve Karapınar �rneği, PanelSunumus,507.2005-Ak�ren )  

10. Çelebi,M.2007. Konya Beyşehir �st�nler KasabasındaVe Karaman B�l�kyazı K�y�ndeki M�lkiyet Durumu Ve T�rkiye’de Tarım ArazilerininPar�alanma Sorunu. Meslek Y�ksekokulları Ulusal Sempozyumu, s�zl� sunum, S.356,Bergama.

11. Çelebi, M. 2007.Küreselleşmeye Bağlı Olarak Tarım Sekt�r�nde Yaşanabilecek Olumsuz Y�ndekiGelişmeleri Minimize Etmede, Toprak Ve Tarım Reformunun Yeri Ve �nemi.S.�.Sosyal Bilimler MYO. Dergisi, Sayı: 1-2, Cilt: 10, s:117-130.  2007, Konya.

12.Çiftçi, N., Topak,R., Çelebi,M.,2010. Su Kaynakları ve TarımdaKullanımı,Konya Ticaret Odası Dergisi.

13.Çelebi,M., �ift�i, N.,�ivicioğlu, N.2010. Konya Ovalarında Toprak-SuKaynakları ve Sulamada işletme proplemleri,1. Ulusal Sulama ve Tarımsal YapılarSempozyumu, 27-29 mayıs, 2010. Kahraman Maraş.

14.Çelebi,M., �ift�i, N.,Acar, B. 2010.Preferences of Irrigation Methods by Sugar Beet Producers, TheirAge and Educational Levels for Konya - �umra Region of Turkey, SecondInternational Symposium on Sustainable Development, p. 162,June 8-9, 2010,Sarajevo.

15.Çiftçi, N., Acar, B.,Topak, R., Çelebi,M. 2010. The Sustainability Problems of Irrigation in Turkey.Second International Symposium on Sustainable Development, p. 191,June 8-9,2010, Sarajevo.

16.  Çelebi,M., 2010. Toplulaştırmanın Karaman İlinde Sulama ve Diğer Tarımsal Faaliyetlerin Verimliliği�zerinde Etkileri. 1.Ulusal Su KaynaklarıY�netimi Sempozyumu, s�zl� sunum,.20-22 ekim 2010, Karaman

  b.  Çelebi,M., 2010. Toplulaştırmanın Karaman İlinde Sulama ve Diğer Tarımsal Faaliyetlerin Verimliliği�zerinde Etkileri, 3 Issue(2), s: 1-6 – 2010, Nobel journals,research journal of agricultural sciences-(TABAD)

17. Çelebi,M, Sağlam,C.,2011.  Kırsal KalkınmaVe Tarım Sekt�r�nde Reform İhtiyacı , Uluslararası Katılımlı 1. UlusalAli Numan Kıra� Tarım Kongresi, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir.

18. Çelebi,M, Tuluk�u,E, Sağlam, C.,2011. Konya Ak�ren İl�esi TopraklarınınVerimliliğinin Toprak Analizleri Yoluyla Değerlendirilmesi, 2nciUluslararası, 6. Ulusal Meslek Y�ksekokulları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2011, Kuşadası.

19. Çelebi, M., Sağlam, C. 2011. Participation of Creditor Companies andFarmers to Investment Fund of Irrigation Facility and Management in Konya PlainPoject (KOP)Area Konya Ovası Proje Alanı Sulama Yatırım Fonlarıİ�in Alacaklı Şirket ve �ift�inin Katılımı �zerine Bir Araştırma, Sel�uk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi(STGBD) Cilt 25, Sayı 2(2011), Konya.

20. Çelebi,M., Keskin,A.H. 2011. “Ermenek barajınıny�re tarımına olası etkileri15. ulusal kiraz-vişne�alışma grubu toplantısı, 1-2 temmuz 2011. Ermenek -karaman

21. Çelebi,M., Tuluk�u,E., Sağlam, C., Duran, A. 2011. The Importance Of Land Consolıdatıon On ProtectıngFarmland Threatened By Wınd Erosıon In Turkey, VI. International Symposium onEcology and Environmental Problems 17-20 November 2011, Antalya, Turkey, p.112
http://aahbd.org/ecology/

22. Sağlam,C., Tulukçu,E., �elebi,M. 2011.TheDetermination of Heavy Metals in Edible Parts of Cultivated Plants and MediaSamples From a Volcanic Region in Isparta, Turkey. VI. International Symposium on Ecology andEnvironmental Problems 17-20 November 2011, Antalya, Turkey P.34

23.Mikayilov,F., Er,F., Çelebi, . 2012. Direct and inverseproblem of the theory suffusionprocesses in saline soil and theirsolutions based on mathematical modeling. InternationalScientific and Practical Conference “Innovations of Agrarian Science-ToEnterprises of Agro-Industrial Complex”, 24.04.2012-27.04.2012, Perm, RUSYA

24. Çelebi, M. 2012.S ürdürülebilir Tarim İçin Sulama Tesislerinin önemi ve Konya’da Yer alti Suyuİle Sulanan Alanlardaki Mevcut Durum, 2. Ulusal Sulama ve Tarımsal YapılarSempozyumu, 24-25 mayıs 2012, İzmir.

25.Çelebi, M., İleri, H.2012. T�rkiye’de Mesleki Eğitimin Sorunları, Eğitimde Verimlilik veİstihdam-Eğitim İlişkisi, Ulusal MeslekY�ksekokulu �alıştayı ve �ğrenci Sempozyumu,13-15 Haziran, Ürgüp, Nevşehir.

26. İleri,H., Çelebi,M., Soylu,Y.2012. Mesleki Eğitimde �grenci ve İşveren Beklentileri ve Sorunlar, EğitimdeVerimlilik ve İstihdam-Eğitim İlişkisi, UlusalMeslek Y�ksekokulu �alıştayı ve �ğrenci Sempozyumu,13-15 Haziran, �rg�p, Nevşehir.

27. Coşkun Sağlam, Muhittin Çelebi , 2013.SeydişehirEnd�stri B�lgesinde Bazı K�lt�r Bitkileri ve Yetiştikleri Topraklarda AğırMetal Birikimi, Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Tekirdağ.

28. Çelebi, M.  Sağlam, C. 2013.Türkiye’de İklim Değişikliğinin Rüzgar Erozyonuna Olasi Etkileri ve önlemler,Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Tekirdağ.

29. CoşkunSağlam1*, Fatih Er1, Muhittin Çelebi1, Ahmet Gümüşçü1 and Mehmet Musa �zcan.2013. Assessment of Heavy Metal Accumulatıon ın Some Edıble Plants and Medıa Samplesın the Vıcınıty of Seydışehır Alumınum Plant, Konya. Fresnius EnvironmentalBulletin, volume 22-no 9.

30. Celebi, M. 2014. THE EFFECT OF WATER STRESS ON TOMATO UNDERDIFFERENT EMITTER DISCHARGES AND SEMI-ARID CLIMATE CONDITION. BulgarianJournal of Agricultural Science, 20 (No 5) 2014, 1151-1157 Agricultural Academy

31. Çelebi, M ., Sağlam,C.and Duran, A.. 2015. THE POTENTIAL CONTRIBUTION OF LAND CONSOLIDATIONTO PREVENT WIND EROSION IN TURKEYu Volume 24 – No 2. 2015 ,429-437,Fresenius Environmental Bulletin

32.  CELEBİ,  M. 2015.ECOLOGICAL IMPORTANCE OFWETLANDS AND SAMPLES IN KONYA CLOSED BASENThe International Conference On Science, Ecology And Technology I (Iconsete’2015 – Vienna) 116

33.ÇELEBİ, M. 2015.  SUSTAINABILITY IN KONYA CLOSED BASIN AND WETLANDS. 2 nd International Conference on SustainableAgriculture and Environment (2nd ICSAE) September 30 – October 3, 2015, Konya,Turkey, Proceeding Book – s.439-446, www.2ndicsae.org

34.  ÇELEBİ, M. 2016. Ecological Importance of Wetlands and Samples in Konya Closed Basin.   2016 IJSRST International Journal of Scientific Research in Science and Technology| Volume 2 | Issue 3 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X www.ijsrst.com


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Etüd-proje Şb. Md.19851997
S:Ü:Çumra MYO Md. Yrd.19972000
S:Ü:Akören AliRıza Ercan MYO Md.20002009
Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm başkanı2009 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Çumra Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.07/04/199707/04/2000
S.Ü. Çumra Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.28/09/199828/09/1998
S.Ü. Çumra Meslek YüksekokuluBölüm Başkani04/11/199804/11/1998
S.Ü. Akören Ali Riza Ercan Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.21/06/200021/06/2009
S.Ü. Çumra Meslek Yüksekokulu Park Ve Bahçe Bitkileri BölümüBölüm Başkani12/10/2010 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Org. Tar. Genel İlk. Kont. ve Sertifikasyon
Organik Meyvecilik ve Bağcılık
Ölçme Bilgisi