ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
1- Tarımı yapılan ve yapılmayan bitkilerin toplanması ve toplandıktan sonra kurutulması ve bozulmadan saklanması hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.4
2- Doğada ve tarımsal üretimde ekonomik değeri olan bitkilerin tanınması, kültürel işlemleri, hasat ve harman konularında bilgi donanımına sahip olmak
P.Ç.5
3- Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.3
4- Bitkilerde üretim kaybı oluşan hastalıkları ve zararlıları tanımak ve gerekli koruma tedbirlerini bilmek
P.Ç.2
5- Ziraat, mikrobiyoloji, gıda,ve kimya dallarında temel bilgileri kavramak,
P.Ç.8
6- Organik Tarım biliminin temel ilkelerini öğrenmek ve uygulamak,Tarım teknolojileri bilgisini geliştirmek, öğrendiği bilgileri ve programları kullanmasını sağlamak
P.Ç.7
7- Tarımda bitkilerin yetiştirilmesi için ekolojik koşulların önemli olduğunu kavramak,
P.Ç.10
8- Organik bitkisel ürünleri (tarla bitkileri, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık) tanımak, yetiştirmek, depolamak, sertifikalandırmak ve pazarlamak
P.Ç.9
9- Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak ve organik hayvansal ürünler üretebilmek
P.Ç.13
10- Organik hayvansal ürünlerin yetiştirilmesini sağlayacak organik yemlerin üretilmesi, çayır mera alanlarının tesisi ve korunması ve çayır mera yem bitkilerinin üretilmesi depolanması ve sertifikasyonu nu sağlamak
P.Ç.6
11- Tarımı yapılan ve yapılmayan, Tarım alanında güvenilir üretim materyallerinin temini, geliştirilmesi, yeri ve önemini kavratmak
P.Ç.11
12- Tarımsal üretimin artışında bitki genetiğinin çevreyle etkileşimini anlayabilen ve yeni çeşitler ile verim artışı yöntemlerinin bilinmesini sağlamak
P.Ç.12
13- Tarımsal üretimi artırabilecek çevreye zarar vermeyen bitki besin maddeleri ve bunları içeren gübrelerin kullanımını sağlamak
P.Ç.17
14- Proje yürüterek belli bir konuda bilgi ve birikim sahibi olmasını sağlamak
P.Ç.18
15- Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
P.Ç.16
16- Organik Tarım alanındaki yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirmek ve uygulamak
P.Ç.15
17-Tarımdaki paydaşlarla sağlıklı iletişimi kurabilen, mesleki etik değerlere sahip olmak
P.Ç.14
18- Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak
TYYÇ1
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıylailgili temel bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğini kavrar vedeğerlendirir.
TYYÇ3
Edindiği bilgi ve becerilerikullanarak alanıyla ilgili olayve olguları tanımlar, sorunlarıgenel ölçekte tanımlar, analizeder ve çözüm önerilerigeliştirir.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili bir çalışmayıgerçekleştirmede ve uygulamadakarşılaşılan ve öngörülemeyensorunları çözmede ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarıyönetir.
TYYÇ6
Alanında edindiği bilgi vebeceriler ile yaşam boyuöğrenmeye ilişkin olumlututum geliştirir.
TYYÇ7
Bilgiye ulaşma yollarını bilirve etkin bir şekilde kullanır.
TYYÇ8
Güncel olay ve gelişmelereduyarlıdır ve bu gelişmeleriizler
TYYÇ9
Alanıyla ilgili konularda ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir;düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerilerini aktarırve sorumlularla paylaşır.
TYYÇ10
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 geneldüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri takip ederve meslektaşları ile iletişimkurar.
TYYÇ11
Çalışma alanlarınıngerektirdiği düzeyde bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Alanında verileri toplar vesonuçlarının uygulamayaaktarır.
TYYÇ13
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ14
Alanıyla ilgili mevzuata uygundavranır.
TYYÇ15
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürü vekültürel değerlerin korunmasıile çevre koruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterlibilince sahiptir.