ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
P.Ç.2
2. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını bilir ve bunu mesleki ile ilgili alanlarında kullanır.
P.Ç.5
3. Alanında edindiği temel seviyedeki bilgi ve becerileri kullanarak, veri toplar, yorumlar, değerlendirir, problemleri tanımlar ve delile dayalı çözüm teklifleri geliştirir.
P.Ç.3
4. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları, üretim teknolojilerini, bilişim teknolojilerini seçer ve bunları çözümlemede etkili olarak kullanır.
P.Ç.8
5. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçer, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilir, mesleki plan ve projeleri çizer, imalat detaylarını hazırlar, üretim teknolojilerini tespit eder.
P.Ç.4
6. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama, geliştirme ve problem çözme becerisi kazanır.
P.Ç.6
7. Malzemelerin seri üretimi için gerekli olan tüm kalıp ve bağlama aparatlarının tasarım ve maliyet analizini yapar ve üretime hazırlar.
P.Ç.7
8. Mekanizmaları tasarlar ve bu mekanizmalarda uygun güç ve kontrol teknolojilerini uygular.
P.Ç.13
9. Alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir veya bireysel çalışma yapabilir.
P.Ç.9
10. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olup, alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
P.Ç.10
11. Hayat boyu öğrenmenin şuuruna sahip olup, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
P.Ç.12
12. Milli ve kültürel değerlere saygılı, sosyal sorumluluk ve mesleki etik değerlerin bilincine sahiptir.
P.Ç.11
13. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.