ÇUMRA VOCATIONAL SCHOOL
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
TYYÇ1
Ortaöğretimdüzeyinde kazanılanyeterliliklere dayalıolarak alanındaki güncelbilgileri içeren derskitapları, uygulamaaraç-gereçleri ve diğerkaynaklarla desteklenentemel düzeydekikuramsal ve uygulamalıbilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Alanında edindiği temeldüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileri aynıalanda bir ileri eğitimdüzeyinde veya aynıdüzeydeki bir alandakullanabilme becerisinesahiptir.
TYYÇ3
Alanında edindiği temeldüzeydeki bilgi ve becerilerikullanarak, verileri yorumlarve değerlendirir, sorunlarıtanımlar, analiz eder,kanıtlara dayalı çözümönerileri geliştirir.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki birçalışmayı bağımsız olarak yürütür
TYYÇ5
Alanı ile ilgili uygulamalardakarşılaşılan ve öngörülemeyenkarmaşık sorunları çözmek için ekipüyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ6
Sorumluluğu altında çalışanların birproje çerçevesinde gelişimlerineyönelik etkinlikleri yürütür.
TYYÇ7
Alanında edindiği temeldüzeydeki bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir,öğrenme gereksinimlerinibelirler ve karşılar.
TYYÇ8
Öğrenimini aynı alandabir ileri eğitim düzeyineveya aynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmebilinci kazanır.
TYYÇ10
Alanı ile ilgili konularda sahipolduğu temel bilgi ve becerilerdüzeyinde düşüncelerini yazılı vesözlü iletişim yoluyla aktarır.
TYYÇ11
Alanı ile ilgili konulardadüşüncelerini ve sorunlara ilişkinçözüm önerilerini uzman olan veolmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü A2 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileriizleyebilme ve meslektaşları ileiletişim kurar.
TYYÇ13
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma LisansıTemel Düzeyinde bilgisayaryazılımı ile birlikte bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ14
Alanı ile ilgili verilerintoplanması, uygulanması vesonuçlarının duyurulmasıaşamalarında toplumsal,bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere sahiptir.
TYYÇ15
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite vekültürel değerler ile çevrekoruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterlibilince sahiptir.
TYYÇ16
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ17
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ18
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ19
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ20
Teknik resim yapar.
TYYÇ21
Algoritmik düşünür.
TYYÇ22
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ23
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ24
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ25
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ26
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ27
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ28
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ29
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.