ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Matematik, fen bilimleri, gaz ve tesisat teknolojisi ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
P.Ç.3
Enerji ve enerji verimliliği konularında bilgi sahibidir.
P.Ç.2
Teknik emniyet, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.
P.Ç.4
Gaz ve tesisat ile ilgili geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
P.Ç.7
Teknik resim becerisini gaz ve tesisat ile ilgili uygulamalarda etkin bir şekilde kullanır, bilgisayar ortamında çizim yapar ve bu yolla iletişim kurar.
P.Ç.9
Gaz ve tesisat teknolojisi alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
P.Ç.6
Doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat sistemlerinde problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapar.
P.Ç.8
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler.
P.Ç.5
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az iki bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
P.Ç.10
Doğalgaz şebeke hatları yapım, işletme, test ve bakım/onarım işlerini ilgili standartlara uygun olarak belirli bir süre içinde yapar.
P.Ç.14
Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilir ve meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
P.Ç.13
Doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat projelendirilmesi ile ilgili standartları ve şartnameleri bilir.
P.Ç.11
Sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir.
P.Ç.12
İşletmecilik ve Kalite kontrol ile ilgili bilgi ve donanıma sahiptir.
P.Ç.15
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.