ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ferhat ÖZCAN

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Ferhat ÖZCAN

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Yelda Tuğba YILMAZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Ferhat ÖZCAN

Amacı: Programın amacı, kamu ve özel kuruluşlara, karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri konusunda ve mekânsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir. Program, çalışma alanının tüm teorik ve pratik öğretilerini kapsamayı ve öğrencilerine, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında uzmanlaşmayı, öğrencilerini bu alanda araştırma yapma yeteneği ile donatmayı amaçlar.

Vizyon: Mezunları iş dünyası tarafından tercih edilen, yenilikçi, sürdürülebilir bir eğitim sistemine sahip, bünyesinde yer almaktan gurur duyulan, bölge insanının ufkunu açacak gelişmelere ön ayak olan, öğrenci tercihlerinde ilk sıralarda yer alan bir program olmak.

Misyon: Üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayan, toplumda sosyo-kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli teknik eğitim, bilgi ve becerisine sahip. Değişen koşullara uyum sağlayan, teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda toplam 15 hafta ders işlenmektedir. Ayrıca 30ar günlük 2 staj dönemi bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınav sonucunda Selçuk Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler orta öğretim kurumlarından almış oldukları diploma ile kayıt yaptırmaktadır. Fakülte/yüksekokul programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce herhangi bir yükseköğretim programında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, programa ilk kayıt yaptırdıkları ders döneminin başlangıcından itibaren on beş gün içinde başvurabilirler. Belirtilen sürede başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri başvuru tarihi itibariyle bir hafta içinde ilgili Yönetim Kurullarınca başarı notları da belirtilerek karara bağlanır. Üniversitemiz ön lisans ve lisans birimlerine yatay geçişler ile üniversitemiz bölümleri arasında çift anadal ve yandal programına öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Coğrafi Bilgi Sistemleri Programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve 60 işgünü staj çalışmasını tamamlamak zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirme esasları Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Buna göre her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bu programı tamamlayan mezunlar kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekânsal veri üreten ve işleyen birimlerinde, ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince her yıl ilan edilerek yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) usul ve esaslarına göre üst derece programlara geçiş yapılabilmektedir. ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde 3. sınıftan başlayarak lisans tamamlama imkanı bulunmaktadır.