ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
P.Ç.2 2. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını bilir ve bunu mesleki ile ilgili alanlarında kullanır.
P.Ç.3 3. İstatistiksel analizler : Demografik, sosyo - ekonomik vb verilerin istatistiksel olarak analizini yapar.
P.Ç.4 4. CBS amaçlı konumsal ve konumsal olmayan veri ve bunların toplama yöntemlerini bilir.
P.Ç.5 5. Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile proje ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma yapar.
P.Ç.6 6. Proje tasarlama becerisi: Temel düzeyde bir projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı çözüm geliştirme aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi yapar.
P.Ç.7 7. Raporlama ve proje yazabilme yeteneği:Temel düzeyde hazırlanan projenin sunumuna dönük rapor, proje, araştırma, fizibilite sonuç çıktılarını oluşturur
P.Ç.8 8. Haritacılık : Ölçek, ölçeklendirme, kartografya, projeksiyon sistemleri, kartezyen koordinat sistemleri gibi konularda bilgi sahibidir.
P.Ç.9 9. Örneklerden yararlanma becerisi: Projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa ve soruna yönelik ve içerik olarak uygun örnekleri ortaya çıkarır.
P.Ç.10 10. Mekansal Algı: İki ve üç boyutlu mekansal algı, görsel algı oluşturur ve geliştirir.
P.Ç.11 11. Araştırma Becerisi Bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapar.
P.Ç.12 12. Sayısal analiz becerisi: Mekana ilişkin sorunların çözümünde gerekli olan temel düzeyde matematiksel ve analitik düşünme becerisi edinir
P.Ç.13 13. Coğrafi verinin analizi ve yorumlanması: Çevreyi oluşturan tüm doğal, kültürel ve fiziksel verilerin analizi, yorumlanması ve veri-konum-çevresel faktörler ilişkilerinin tasarlanması ve ortaya konması için bilimsel tekniklerden ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanır.
P.Ç.14 14. Mekansal veri oluşturma ve entegrasyonu: Haritanın oluşturulmasında kullanılan fotogrametri, jeodezi, uzaktan algılama gibi teknik konularda temel düzeyde bilgi sahibi olmak, farklı verilerin entegrasyonu amacıyla projeksiyon dönüşümleri ve parametrelerini kullanma becerisi, küresel konumlandırma sistemi kullanır. Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak algılanabilmesi ve arazi koşullarına bağlı çözüm geliştirir.
P.Ç.15 15. Proje yönetimi : Proje yürütücüsü vasfıyla kendi meslek alanı içinde coğrafi bilgi sistemleri alanında yürütülen bir projenin her aşamasında temel düzeyde proje yönetimi yapar.
P.Ç.16 16. İnsan Davranışları ve kültürel farklılıklar: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama ve farklı kültürleri karakterize eden gereksinim, istek davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlar.Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olup, alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
P.Ç.17 17. Milli ve kültürel değerlere saygılı, sosyal sorumluluk ve mesleki etik değerlerin bilincine sahiptir.
P.Ç.18 18. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahiptir