BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AHU CAVLAZOĞLU DAVULCU
Fakülte Adı:  BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Prg.
Ana Bilim Dalı:  HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
E-Mail :  ahucavlaz hotmail.com /ahucavlaz
Telefon : 03324261444
Adres : BOZKIR MESLEK YÜKSEK OKULU
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Bozkır MYO2009 

  Akademik Yayınlar:

YAYIN LİSTESİ:

A-Uluslararası Çalışmalar

A-3) Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlar:

A-3.1) Cavlazoğlu Davulcu  Ahu, "ZekiÖmer Defne’nin Şiir Dili ve Kelime Hazinesi", Education and Society inThe  21.st  Century (21.Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi), sayı 19, s 191-213, Ankara, Bahar 2018. (Uluslararası makale)

A-3.2) Cavlazoğlu Davulcu Ahu, Osman Tugay "Osmanlı DönemindeHekim Yakup Paşa’nın Fatih Sultan Mehmet için Yaptığı İlaçlarda KullanılanTıbbi Bitkiler", Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal AraştırmalarDergisi, Ekim 2018, 20. Sayı, Selçuk Üniversitesi, KONYA (Prof. Dr. Osman Tugay ile birlikte) (Uluslararası makale)

A-3.3) Cavlazoğlu Davulcu  Ahu, “Anadolu’da Yazılmış İlk Türkçe Tıp Kitaplarından Biri Bâh-Nâme-iPâdişâhî Tercümesi” AvrasyaUluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 15, Sayfa: 40-52, Kasım 2018,Türkiye. (Uluslararası makale)

B- Uluslararası Bildiriler

B-1) Tam Metinli Bildiriler:(Yabancı Dilde Sunulan ve Tam Metni Yayınlananlar)

B-1.1) Cavlazoğlu Davulcu Ahu, “Anadolu’daYazılmış İlk Türkçe Tıp Kitaplarından Biri Bâh-Nâme-i Pâdişâhî Tercümesi (Oneof the First Turkish MedicalBooks Written in Anatolia The Translation ofBâh-Nâme-i Pâdişâhî) ”, 2.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim AraştırmalarıSempozyumu  (ISCER, 2018), NecmettinErbakan Üniversitesi, 22-23-24 Ekim 2018, KONYA. (Tam metin bildiri)

B-1.2) Cavlazoğlu Davulcu Ahu,ZekiÖmer Defne’nin Konya Ve Mevlânâ Hakkındaki Şiirleri  (ZekiÖmer Defne’s Poems on Konya And Mevlânâ)”,2.Uluslarası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu  (ISCER, 2018), Necmettin ErbakanÜniversitesi, 22-23-24 Ekim 2018, KONYA. (Tam metin bildiri)

B-1.3) Cavlazoğlu Davulcu Ahu,OsmanlıTürkçesiyle Yazılmış Bir Tıp Kitabı Kitâb-ı Tıbb-ı Latîf”  I.  KaramanUluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, 7-8-9 Kasım 2018, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, KARAMAN. (Tammetin bildiri)

B-1.4) Cavlazoğlu Davulcu Ahu, “AsrîBaba’nın Halk Yolu Mecmuasındaki Manzumeleri Üzerine” I.  KaramanUluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, 7-8-9 Kasım 2018, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, KARAMAN.(Tam metin bildiri)

B-1.5) Cavlazoğlu Davulcu  Ahu, “Türkçede ‘Çiçek’ Sözcüğünün Anlamsal ve Kavramsal Özellikleri”, 2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7-8Aralık 2018, ANTALYA. (Tam metin bildiri)

B-1.6) Cavlazoğlu Davulcu Ahu,  “Osmanlı Tıbbında Tıbbî Bitki Olarak Zeytin ve Kullanımı”,2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7-8Aralık 2018, ANTALYA. (Tam metin bildiri)

B.1.1.) Özet (Yabancı dilde sunulan ve özeti yayınlananlar)

B-1.1.1) Cavlazoğlu Davulcu Ahu, Osman Tugay "Osmanlı Döneminde Hekim YakupPaşa’nın Fatih Sultan Mehmet için Yaptığı İlaçlarda Kullanılan TıbbiBitkiler",1. Uluslararası BitkiBiyolojisi Kongresi (10-12 Mayıs), (1 st. International Congres on PlantBiology 10-12 May) 2018, s.117, Selçuk Üniversitesi, KONYA (Prof. Dr. Osman Tugay ile birlikte) (Özet Bildiri)

F. Kitaplar:

F-1) Kitap Yazarlığı

F-1.1) Cavlazoğlu Davulcu Ahu,  Zeki ÖmerDefne’nin Şiirlerinin Türk Dili Açısından İncelenmesi, Çankırı Belediyesi Dr.Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırma Merkezi, Yayın No: 67, YeniGün Basın YayınMatbaacılık, Çankırı, Aralık 2018.

G-Atıflar:

G-2) Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki her atıf:

G-2.1) ÖLKER, Perihan ve Bekir DİREKÇİ; “Hekim Mehmed Nidâî’nin Manzum Tıp RisâlesiKeyf-i Kitâb-ı Nidâî”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, S.22, Konya, 2009, s.295-305. (Bibl. s. 305, içnot: s. 305).

G-2.2) Şahin,Bekir , “Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan Tıp İle İlgiliTürkçe Yazma Eserler” Konya Araştırmaları Kültür ve Folklor,18 Mayıs, 2013Konya. (Bibl. s.1, içnot: s.1) (bk.konyaarastirmalari.blogspot.com/2013/05/konya-bolge-yazma-eserler.html),

(Aynıbildiri şu kongrede de sunulmuştur:1.Uluslararası Türk Tıp TarihiKongresi 10.Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, 20-24 Mayıs 2008, Konya Türkiye.)

G-2.3) Parlar, Zahide, “Kitâb-ı Kehhâl-Nâme-i Nûru’l-Uyūn Adlı Eserde Yer Alan Hayvanlar veBunların Tedavilerde Kullanım Şekilleri”, The Journal of Academic SocialScience Studies, Number:46, p.259-274, Spring IV, 2016. (Bibl, s.273)

O-Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetlere Katkı:

O-5) Bilimsel ve Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyeliği:

O-5.1)  Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi 7-8 Aralık, Antalya 2018.

 

 

  Yönetilen Tezler
1. Ahu Cavlazoğlu Davulcu, " Zeki Ömer Defnenin Şiirlerinin Türk Dili Açısından İncelenmesi (Ses Bilgisi-Yapı Bilgis-Dizin) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Türk Dili, 2010 - 2017, Tamamlandı
2. AHU CAVLAZOĞLU, " KİTÂB-I TIBB-I LATÎF (1a-72a) (İnceleme-Metin-Sözlük) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TÜRK DİLİ, 2006 - 2009, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Bozkır MYO Müdür yardımcılığı2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Bozkir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.24/05/201612/11/2018
S.Ü. Bozkir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.12/11/201812/11/2021

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İletişim Becerileri-I
Türk Dili- 1
TÜRK DİLİ-I
Türk Dili-I
TÜRK DİLİ-1
Türk Dili-1