BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan bilimsel dergilerin yayınına ilişkin esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Yönerge Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan bilimsel dergilerin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalarla akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dayanak

MADDE 2- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesi,

(2) 5187 sayılı Basın Kanunun (09.06.2004) 5, 6 ve 7. maddeleri,

(3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, “Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik”.

Tanımlar

MADDE 3- Bu esaslarda geçen;

Dergi;  Selçuk Üniversitesi dergilerini,

Dergilerin Sahibi; Rektörü /Birim yöneticisini,

Editör/ Editörler; Bu görev için seçilen öğretim üyesi/üyelerini,

Editör Yardımcıları; Editör tarafından gerekli hâllerde belirlenen öğretim üyelerini/elemanlarını,

Danışma Kurulu; Editörler veya yayın kurulu tarafından en az beş farklı üniversiteden, alanında öne çıkmış öğretim üyeleri arasından belirlenmiş danışmanları,

Yayın Kurulu; Birimlerin ana bilim dallarında görevli, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini/elemanlarını,

Yazı İşleri Müdürü; Editörler tarafından yazı işlerini yürütmek üzere belirlenen öğretim üyesini/elemanını.

Hakem: Makaleler hakkında görüş bildiren, konusunda uzman kişiyi,

Makale: Selçuk Üniversitesi bilimsel dergilerinde yayımlanması için sunulmuş bilimsel yazıları,

Redaktör: Yayımlanması için sunulan makalelerin ön dil kontrolünü, basılması kararı verilen makalelerin ve yayıma hazırlanacak derginin içinde yer alan her türlü Türkçe ve İngilizce metnin redaksiyonunu yapan görevliyi,

Şekil ve Dizgi Sorumlusu: Dergilerde yayımlanacak makalelerin şekil, dizgi işlerini, sayfa düzenlemesini ve fotoğraflarını derginin formatına uygun hâle getiren görevliyi,

Teknik Koordinatör: Basılması kararı verilen makalelerin yayın hâline dönüşmesini sağlayan, teknik süreci yürüten, teknik süreçle ilgili olarak; baş editörler, konu editörü, redaktör, dergi sorumluları, dizgi sorumlusu, şekil sorumlusu, diğer birimler, matbaalar ve diğer kuruluşlar ile koordinasyonu sağlayan görevliyi,

Dergi Sekreteri: Selçuk Üniversitesi bilimsel dergilerinde sekretarya işlerini yürüten görevliyi ifade etmektedir.

İçerik

MADDE 4- Dergilere gönderilen yazılar;

(1) Bilimsel araştırma yöntem ve modelleri kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma niteliğini taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

(2) Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan bir araştırma veya inceleme olmalıdır.

(3) Dergide bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirilerine de yer verilebilir.

(4) Yazım dili İngilizce özetli olmak kaydıyla Türkçedir. Bunun yanı sıra, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça başta olmak üzere diğer dillerde de sunulabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Dergi Kurulları ve Görevleri

Dergi Sahibi

MADDE 5- (1) Derginin ait olduğu birimin dekanı o derginin “Dergi Sahibi” olarak görevlidir.

Editör

MADDE 6- (1) Editörler ilgili fakülte dekanlığı, enstitü müdürlüğü, yüksekokul müdürlüğü, meslek yüksekokul müdürlüğü veya araştırma uygulama merkezi müdürlüğü tarafından seçilirler. Birden fazla editör olması hâlinde hangisinin baş editör olacağına Dekan karar verir.

(2) Editörler birden fazla olduğunda,  bunlar kendi aralarında görev paylaşımı yaparlar.

(5) Editörler, yayın kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenirler. Bu işler için, dekan/enstitü/yüksekokul/araştırma uygulama merkezi müdürünün önerisi ve fakülte/enstitü/yüksekokul/araştırma uygulama merkezi yönetim kurulunun kararı ile yazı işleri müdürü atanabilir. Gerekli hâllerde mevcut yazı işleri müdürlüğü kaldırılabilir.

(6) Fakülte dekanı, enstitü/yüksekokul/araştırma uygulama merkezi müdürü, dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde yayın kurulunu toplantıya çağırır. Gerekli hâllerde, bu işlemleri yazı işleri müdürü yapar.

Editör Yardımcıları

MADDE 7-

(1) Dekan, Enstitü/Yüksekokul/araştırma uygulama merkezi müdürünün önerisi ve fakülte/enstitü/yüksekokul/ meslek yüksekokul müdürlüğü/araştırma uygulama merkezi yönetim Kurulu’nun kararı ile editör yardımcılığı ihdas edilebilir veya kaldırılabilir.

(2) Teknik konularda ve yazıların takibinde editör/editörlere yardımcı olurlar.

Yayın Kurulu

MADDE 8- (1) Yayın kurulu üyeleri, dekanlık/enstitü müdürü tarafından belirlenen sayıdaki öğretim üyesinin/elemanının seçimiyle oluşturulur. Üye sayısı 6 kişiden az olamaz.

(2) Yayın Kurulu üyeleri, ilgili anabilim dallarında görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmış öğretim üyeleri/elemanları arasından fakülte/enstitü/yüksekokul/araştırma uygulama merkezi yönetim kurulunca seçilirler. Seçim işi, dekan/enstitü müdürünün resen önerisiyle veya bu görevi yapmaya talip olanlar arasından yapılır. Yayın kurulu üyelik talebi, seçim söz konusu olduğunda dekanlık, enstitü/yüksekokul/araştırma uygulama merkezi müdürlüğüne yapılan başvuru ile gerçekleşir. Görevden alınan veya ayrılan kurul üyesi yerine yeni üye atanabilir.

(3) Yayın Kurulu; en az 4 üye ile toplanabilir.

(4) Dergilere gönderilen yazıları biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek yazıların hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.

(5) Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

(6) Özel sayı çıkarılmasına karar verir.

Hakem Kurulu

MADDE 9- (1) İlgili dergiye sunulan makalenin içeriğine göre yayın kurulu tarafından belirlenir.

(2) Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek yayına uygun olup olmadığına karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Selçuk Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.