BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Alanında - İşletme, Pazarlama, İktisat, Hukuk, Sosyoloji, Matematik, İstatistik, Yönetim- temel düzeyde bilgilere sahiptir.
P.Ç.2
Etik değerler, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahiptir.
P.Ç.8
Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte işletmeciliğe özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
P.Ç.9
İşletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri işletme ortamında kullanma becerisine sahiptir.
P.Ç.3
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
P.Ç.6
Uygulamada karşılaşılan ya da beklenmedik sorunları çözmede ekip üyesi olarak çalışabilme, sorumluluk alma ve inisiyatif kullanma.
P.Ç.10
İşletmecilik ile ilgili çalışmalarında ve işini yürütürken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
P.Ç.5
Ekip üyesi olarak etkin bir şekilde çalışır
P.Ç.4
Mesleki standartlara uygun olarak seminer hazırlayıp sunar
P.Ç.7
İşletmecilikle ile ilgili bilgilere ulaşma, ilgili bilgileri seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirebilirve ve yaşam boyu uygular.
P.Ç.11
İşletmecilikle ile ilgili bilgileri seçerek, anlama, yorumlama ve çalışmakta olduğu kurumda kullanma yetkinliğine sahiptir.
TYYÇ1
Alanında temel düzeydebilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Karar, uygulama vedavranışlarında işletmecilikve yönetim alanına ilişkinedindiği bilgileri kullanmabecerisine sahiptir.
TYYÇ3
Alana ilişkin bilgileri analizetme, yorumlama vedeğerlendirme becerisinesahiptir.
TYYÇ4
Kendisine verilen görev vesorumlulukları yerine getirir.
TYYÇ5
Uygulamada karşılaşılan ya daöngörülemeyen sorunlar için ekipüyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ6
Edindiği bilgi ve becerilerieleştirel olarakdeğerlendirir.
TYYÇ7
Öğrenme gereksinimininsürekliliğini kavradığınıgösterir.
TYYÇ8
Öğrenme gereksinimlerineyönelik programlarakatılıma açık olur.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebeceriler düzeyindekidüşüncelerini ve önerileriniilgililere yazılı ve sözlü olarakaktarır.
TYYÇ10
Çalışma arkadaşlarına yardımayatkındır.
TYYÇ11
Avrupa Dil Portföyü A2 GenelDüzeyinde (en az alanındakibilgileri takip edebilecek vemeslektaşları ile iletişimkurabilecek kadar) yabancı dilbilgisine sahiptir.
TYYÇ12
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerinikullanır.
TYYÇ13
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsaletik değerlere uygun davranır.
TYYÇ14
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite vekültürel değerler ile çevrekoruma, iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ15
Değişime ve yeniliğe açıktır.
TYYÇ16
Hukukun temelkavramlarını ve başlıcahukuk disiplinlerinintemel özelliklerinisıralar.
TYYÇ17
Hukuk metodolojisineilişkin temel bilgileresahiptir.
TYYÇ18
Hukuk uygulamasındakarşılaşılan temelsorunların bilgisinesahiptir.
TYYÇ19
Karar, Temel hukuk metinleriniasgarî düzeyde inceler, yorumlar,değerlendirir.
TYYÇ20
Hukukun temel kavramlarına vehukuk metodolojisine ilişkin temelbilgilerden hareketle yalın hukuksorunlarını çözer.
TYYÇ21
Hukukun temel kavramlarına,hukuk metodolojisine ve temelhukuk sorunlarına ilişkin olarakedindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakınsosyal bilimler alanlarında kullanır.
TYYÇ22
Adli hizmetler alanında ihtiyaçlarıkarşılayıcı temel bilgilerikullanmalarını sağlayacakbecerileri kazanır.
TYYÇ23
Hukuk alanına ilişkin temeldüzeydeki bir çalışmayıbağımsız olarak yürütür.
TYYÇ24
Sorumluluğu altındaçalışanların bir projeçerçevesinde gelişimlerineyönelik etkinlikleri yürütür.
TYYÇ25
.Hukukun temel kavram vesorunlarına ilişkin bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir.
TYYÇ26
Öğrenimini hukuk lisanseğitim düzeyine ya da adaletyardımcı hizmetlerineyönlendirir.
TYYÇ27
Yaşam boyu öğrenmebilinci kazanır.
TYYÇ28
Hukukun temel kavram vesorunlarıyla ilgili sahip olduğutemel bilgi ve beceriler düzeyindedüşüncelerini yazılı ve sözlü olarakaktarır.
TYYÇ29
Hukuk alanına ilişkin temelkonularda düşüncelerini uzmanolan ve olmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ30
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 Genel Düzeyindekullanarak hukuk alanındaki temelbilgileri izleyebilme vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ31
Hukuk alanının gerektirdiği enaz Avrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerinikullanır.
TYYÇ32
Hukuk mesleğiningerektirdiği dürüstlük,adalet ve etik anlayışıbilincine sahiptir.
TYYÇ33
Demokrasi, laiklik,sosyal devlet ve hukukunüstünlüğü gibi anayasaldeğerde temel ilkelerinönemi vevazgeçilmezliğininbilincine vararak bu ilkeleribenimser.
TYYÇ34
Ortaöğretimdüzeyinde kazanılanyeterliliklere dayalıolarak alanındaki güncelbilgileri içeren derskitapları, uygulamaaraç-gereçleri ve diğerkaynaklarla desteklenentemel düzeydekikuramsal ve uygulamalıbilgilere sahiptir.
TYYÇ35
Alanında edindiği temeldüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileri aynıalanda bir ileri eğitimdüzeyinde veya aynıdüzeydeki bir alandakullanabilme becerisinesahiptir.
TYYÇ36
Alanında edindiği temeldüzeydeki bilgi ve becerilerikullanarak, verileri yorumlarve değerlendirir, sorunlarıtanımlar, analiz eder,kanıtlara dayalı çözümönerileri geliştirir.
TYYÇ37
Alanı ile ilgili temel düzeydeki birçalışmayı bağımsız olarak yürütür
TYYÇ38
Alanı ile ilgili uygulamalardakarşılaşılan ve öngörülemeyenkarmaşık sorunları çözmek için ekipüyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ39
Sorumluluğu altında çalışanların birproje çerçevesinde gelişimlerineyönelik etkinlikleri yürütür.
TYYÇ40
Alanında edindiği temeldüzeydeki bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir,öğrenme gereksinimlerinibelirler ve karşılar.
TYYÇ41
Öğrenimini aynı alandabir ileri eğitim düzeyineveya aynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ42
Yaşam boyu öğrenmebilinci kazanır.
TYYÇ43
Alanı ile ilgili konularda sahipolduğu temel bilgi ve becerilerdüzeyinde düşüncelerini yazılı vesözlü iletişim yoluyla aktarır.
TYYÇ44
Alanı ile ilgili konulardadüşüncelerini ve sorunlara ilişkinçözüm önerilerini uzman olan veolmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ45
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü A2 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileriizleyebilme ve meslektaşları ileiletişim kurar.
TYYÇ46
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma LisansıTemel Düzeyinde bilgisayaryazılımı ile birlikte bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ47
Alanı ile ilgili verilerintoplanması, uygulanması vesonuçlarının duyurulmasıaşamalarında toplumsal,bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere sahiptir.
TYYÇ48
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite vekültürel değerler ile çevrekoruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterlibilince sahiptir.
TYYÇ49
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ50
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ51
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ52
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ53
Teknik resim yapar.
TYYÇ54
Algoritmik düşünür.
TYYÇ55
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ56
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ57
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ58
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ59
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ60
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ61
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ62
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.