SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
REKREASYON
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Serkan REVAN

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Zübeyde ASLANKESER

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Mehmet ALTIN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Ekrem BOYALI

Amacı: Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm bireylerin değerlerine saygılı, ilkeli, yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen, bireysel farklılıklara saygılı ve değer veren, hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, evrensel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, alanında yetkin ve lisansüstü öğrenime hazır, bilimsel bilgi üretebilen ve bunları kullanabilen bilim etiğine sahip, mesleki gelişimin ?yaşam boyu öğrenim? ile sağlanacağına inanan ve rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan ?Rekreasyon Eğitmenleri? yetiştirmektir.

Vizyon: Rekreasyon alanında yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla, rekreasyon bilimi ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmak.

Misyon: Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin ve ülkemizde kavratılmasına ve ülkemizdeki bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, erdemli, bilgili, çağdaş, etik değerlere bağlı, yapıcı, yaratıcı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin rekreasyon eğitmeni yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Rekreasyon rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, turizm, kinesiyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını içeren interdisipliner bir alanıdır. Rekreasyon bölümü dersleri Beden Eğitimi ve Spor okullarının tüm bölümleri yanında, Üniversitenin diğer bölümlerinde de yer almaktadır. Bölüm birden fazla yabancı dil bilen, yaratıcı ve kaliteli öğrenci yetiştirmek yanında, serbest/boş zaman aktivitelerini planlamayı da amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri işletme, ekonomi, iletişim, sağlık, çevre ve turizm konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon bölümü, öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır. Öğrenciler Su Sporları, Doğa Sporları ve Kayak Kamp Uygulamaları derslerine katılmak ve bütçeden karşılanamayan diğer kamp masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesine kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bu programda ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.

İstihdam Olanakları: Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul/Fakültelerinin Rekreasyon bölümleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına bağlı öğrenci kulüpleri, Milli Eğitim Kurumları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatları, Gençlik Merkezleri, Özel Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Spor Turizm Sektörü, Sportif Animasyon, Park ve Rekreasyon alanları...

Üst Derece Programlara Geçiş: Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.