AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Hatice SARAY

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Metehan Ortakarpuz

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Hale AKIN

Mevlana Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Mehmet Burak Ceran

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Hatice SARAY

Amacı: Kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik pozisyonlarında çalışabilecek veya işletmenin herhangi bir departmanında istihdam edilebilecek nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan, değişimin gerektirdiği koşullara uyum sağlayabilecek, işletmelerde karşılaşılan sorunları belirleyip çözüm üretebilecek, mesleki etik değerlere sahip mezunlar veren bir program olmak.

Vizyon: Küresel rekabet ortamında yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek olan, iş dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte aranan ara elemanlar yetiştirip, öğrenciler ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Misyon: İşletme yönetimi alanında iş dünyasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, kamu ve özel sektörün rekabet güçlerini artıracak bilgi ve becerilerle donatılmış, yenilikçi, girişimci ve mesleki etik anlayışına sahip nitelikli ara elemanlarını uluslararası kalite ve startlarda eğiterek, iş dünyamıza kazırmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Programda öğrenciler işletme yönetimi bilgileriyle donatılırlar. Yönetim, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, ekonomi, hukuk, yabancı dil gibi derslerle iş hayatının ihtiyacı olan donanımı elde eden öğrenciler staj yaparak iş deneyimi kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yatay geçiş yapan öğrencilere burada gördükleri dersler ve kredilere göre geçiş yaptıkları diğer üniversitede muafiyet verilir.

Mezuniyet Şartları: Programın süresi 4 yarıyıl?2 yıldır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30+30 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, Ek-1de gösterilen ders programında yer alan zorunlu ve seçmeli olarak belirtilen toplam 86 kredilik, 34 adet dersi almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. HARF NOTLARI VE KATSAYILARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkanlarından bazıları ise şunlardır ? Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, ? Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, ? Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, ? Yatırım ve finans kurumlarında, ? Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: İşletme Yönetimi ön lisans programı mezunları, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olduklarında, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Öğretmenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi ? lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.