AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. HATİCE SARAY

Erasmus Koordinatör: ÖĞR. GÖR. DR. METEHAN ORTAKARPUZ

Farabi Koordinatör: ÖĞR. GÖR. HALE AKİN

Mevlana Koordinatör: ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET BURAK CERAN

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Hatice SARAY

Amacı: Bu program, belediyeler ve özel idareler gibi yerel yönetim kurumlarının çeşitli birimlerinde çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, çağdaş, çevreci, stratejik kararlar alabilen, analitik düşünceye sahip, yenilikçi, özgür düşünebilen kalifiye meslek elemanı yetiştirmektedir.

Vizyon: Ülke genelinde yerel ve bölgesel nitelikteki birçok hizmetin yürütülmesini sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan yerel yönetim kuruluşlarının yetişmiş ve nitelikli işgücü gereksinimini karşılayabilmek için yerel yönetimlere ve hizmetlerine ilişkin projeler üreten, araştırmacı, modern yönetim tekniklerini uygulayabilme özelliklerine sahip eleman yetiştirmek.

Misyon: Demokratik, şeffaf, katılımcı yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim-öğretimde bulunmak ve ülke düzeyinde yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Yerel Yönetimler önlisans programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Sürecinin ?Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)?nde tanımlanan ?Birinci Düzey (First Cycle)? ile ?Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)? nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini ayni zamanda, ?Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)? nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: AKTS(ECTS) ve ders içeriklerinin uyumluluğu aranır.

Mezuniyet Şartları: Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu final sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu final sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarısız olan bir öğrenciye, dersten başarılı olabilmesi için final sınavı yerine ikinci kez sınava girebilmesi bütünleme sınavına tabi tutulur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Avrupa Birliği Yerel Ofisleri ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde istihdam olanakları bulmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yerel Yönetimler önlisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin 1- Kamu Yönetimi 2- Siyaset Bilimi 3- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.