AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ
Bölüm Başkanı: ÖĞR. GÖR. TUBA ÇÖLLÜ

Erasmus Koordinatör: ÖĞR. GÖR. METEHAN ORTAKARPUZ

Farabi Koordinatör: ÖĞR. GÖR. HALE AKİN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: ÖĞR. GÖR. ABDULLAH OKTAY DÜNDAR

Amacı: İçinde bulunduğumuz çağda teknolojideki hızlı gelişmelerin beraberinde getirdiği birçok olumlu gelişme uzakların yakın olmasına ve dünyanın küçülmesine yol açmaktadır. Sürekli gelişen, değişen ve karmaşıklaşan dünyada her şey gibi Muhasebe bilimi de gelişmekte ve ilgi alanları genişlemektedir. Buda nitelikli muhasebe elemanlarına olan ihtiyacın artmasına sebep olmaktadır. Meslek Yüksek Okulumuzda Muhasebe ve Vergi Bölümünde muhasebe konusunda hizmet veren , kamu ve özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finansman ile ilgili bölümlerinde, mali müşavirlik bürolarında istihdam edilmek üzere gerek teorik gerekse uygulama noktasında güncel bilgi ve teknolojilere ve yürürlükte bulunan mevzuata hakim ara elemanlar yetiştirilmek amaçlanmaktadır.

Vizyon: Muhasebe vergi uygulamaları alanında yenilikçi, rasyonel düşünebilen aldığı eğitimi iş hayatına uygulayabilen ve fark yaratan , donanımlı, öz güvenli ara elemanlar yetiştiren bir program olmak.

Misyon: İş hayatında mesleğin etik ilkelerini iyi bilen gelişen teknolojiye ve hızla artan bilgiye hakim nitelikli elemanlara olan ihtiyacı karşılamak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında okuyan öğrenciler eğitimleri süresince muhasebe alanında yetiştirilecek olup Genel Muhasebe, Vergi uygulamaları, Maliyet Muhasebesi , Finansal yönetim ve Muhasebe paket programları gibi konularda eğitim alacaklardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, Anadolu Ticaret Lisesi ve/veya Ticaret Lisesi mezunu olması halinde, sınavsız geçişle ÖSYM tarafından yerleştirilir. Diğer liselerden mezun olanlar, kontenjan dolmamışsa ÖSYM sınavı sonuçlarına göre kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile, sınavsız geçiş yoluyla ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programın süresi 4 yarıyıl?2 yıldır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30+30 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, ders programında yer alan zorunlu ve seçmeli olarak belirtilen toplam 87,5 kredilik, muhasebe, vergi, işletme, iktisat, dış ticaret, bankacılık, matematik ve hukuk alanlarındaki 37 adet dersi almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. HARF NOTLARI VE KATSAYILARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, muhasebeye mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde ve her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülebilmesi için teorik bilgi yanında uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma imkanları vardır. Program mezunları başta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri, turizm, inşaat ve üstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak işe yerleşmektedirler. Program mezunları, dikey geçişle fakülteye geçmeleri veya açık öğretim fakültesine devam ederek mezun olmaları halinde, diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını alabilmekte ve ki bürolarını açabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.