AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Hatice SARAY

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Metehan Ortakarpuz

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Hale Akin

Mevlana Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Mehmet Burak Ceran

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Hatice SARAY

Amacı: Programın amacı lojistik konusunda Türkiyenin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye eleman yetiştirmektir. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, yabancı dil ve bilgisayar laboratuarları ile desteklenmiş, modern sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili sektöre yönelik dersler bulunmaktadır.

Vizyon: Tercih edilen lojistisyenleri yetiştiren bir program olmak.

Misyon: Lojistik ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen, lojistik ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilinci olan, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip lojistikçiler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İşletmelerin günümüz rekabetçi iş ortamında rakiplerinden bir adım daha önde olabilmesi için, iş süreçlerinde gecikme yaşanmaması gerekmektedir. Ürünlerin ilk hammaddesinden son ürün olarak tüketiciye ulaşana kadar olan serüveninde etkili lojistiğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç beraberinde uluslararası ticaretin temel niteliği olan lojistik sektöründe, taşımacılık yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, depolama teknikleri, işletme yönetimi, karar verme yöntemleri, temel bilişim teknolojisi, dış ticaret, gümrük, üretim lojistiği ile ilgili diğer ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelere hakim ara elemanların yetiştirilmesi önemli kılmaktadır. Uluslararası ticaretin ana öğesi durumunda olan lojistik sektöründe, işletme, matematiksel karar verme yöntemleri, temel ve programlama düzeyinde bilişim teknolojisi, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ile ilgili diğer ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelere hakim ara elemanların yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Endüstrinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Lojistik Programı, çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Teknolojik gelişmeler, endüstriyel sektörlerde de üretim yöntemlerinin, idari ve mali yönetim anlayışının değişimine sebep olmuştur. Özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler, işletmelerde birimler arası koordinasyonun etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasına imkan vermiştir. Ancak bu yeni teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Lojistisyenler, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, işçilerle mühendisler ve yöneticiler arasında ara eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadırlar. Üretim için (malzeme+üretim imkanları+insan) zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu program mezunlarının istihdamında çok geniş imkanlar vardır. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere hazırlanmış olan dersler, en son teknoloji ve teknikler kullanılarak, hem teorik ve hem de uygulamalı olarak verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yatay geçiş yapan öğrencilere burada gördükleri dersler ve kredilere göre geçiş yaptıkları diğer üniversitede muafiyet verilir.

Mezuniyet Şartları: Programın süresi 4 yarıyıl, 2 yıldır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, ders programında yer alan zorunlu ve seçmeli olarak belirtilen dersleri almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. HARF NOTLARI VE KATSAYILARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Lojistik Programı mezunları özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin planlama ve ürün tasarımı, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ayrıca lojistik işletmelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler. Lojistik Programı mezunları aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Lojistik Birimleri, Lojistik Şirketler (3. Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılar), Taşıma İşleri Organizatörleri (Freight Forwarders), Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve İntermodal Taşımacılık Şirketleri, Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri, Lojistik Danışmanlık ve Eğitim Kuruluşları, Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Lojistik Bölümleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı vb.. Devlet Kurum ve Kuruluşlarının ilgili Birimleri.

Üst Derece Programlara Geçiş: İki yıllık ön lisans eğitiminin sağladığı iş imkanlarının ötesinde akademik hayatı sürdürmeyi arzu edenler ise Dikey Geçiş Sınavında yeterli puanı aldıkları takdirde, kamu ve vakıf üniversitelerinin 4 yıllık işletme, Havacılık işletmeciliği, lojistik yönetimi, uluslararası ticaret bölümlerinde okuyabilirler. Dikey Geçiş Sınavını kazanan öğrenciler aşağıda belirtilen alanlarda öğrenimlerine devam ederek lisans diploması almaktadır. Havacılık İşletmeciliği, İşletme, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslar arası, Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.