AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Bölüm Başkanı: Hale Akin

Erasmus Koordinatör: Dr. Metehan Ortakarpuz

Farabi Koordinatör: Hale Akin

Mevlana Koordinatör: Dr. Mehmet Burak Ceran

AKTS Koordinatör: Hale Akin

Amacı: Gelişen ekonomiye paralel olarak finans sektörü de gelişmekte ve bu gelişim çok geniş alanları olan finans sektörü için nitelikli ara eleman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yakın geçmişte sektör bu alanda yeteri kadar yetişmiş nitelikli personel olmamasından dolayı farklı eğitimleri almış personeli çalıştırmak zorunda kalmaktaydı. Böyle bir durumda Bankacılık ve Sigortacılık programı bu alandaki nitelikli personel açığını kapatmak için açılmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir.

Vizyon: Toplam kalite yönetimi anlayışını özümseyen, alanında iş dünyasının talep ettiği bilgi ve beceriye sahip ara elemanlar yetiştiren, sürekli gelişen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek alınan,öğrenciler ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır....

Misyon: Mesleğinin gerektirdiği evrensel, güncel nitelikte bilgi ile donanmış, çağın gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, paylaşımcı, katılımcı, sürekli gelişen, problem çözme yetisinde ve ekip çalışması ruhuna sahip, vatanını ve milletini seven, toplumsal değerlere saygılı insan gücü yetiştirmektir....

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans sektörünün gereksinim duyduğu, mesleki temel bilgilerin yanı sıra hukuki ve teknik bilgilere de sahip, banka ve sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak, gerekli teknik bilginin yanı sıra hizmet sektörü çalışanının olmazsa olmazı insani iletişim becerileride verilmeye özen gösterilmektedir. İki yıllık eğitim süresince herhangi bir ticari firma çalışanının ihtiyaç duyduğu temel işletme,ekonomi, hukuk, muhasebe bilgilerinin yanı sıra bankacılık ve sigortacılık ile ilgili uzmanlık dersleri yoğun bir şekilde verilmektedir. Programdan mezun olan öğrencinin bilgi düzeyini yükseltmek amacının yanı sıra bilgisini doğru ve amaca uygun şekilde iletebilme, sorun çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunları, finans, banka sektöründe meslek elemanı olarak görev almakta, sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde görev yapabilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bankacılık ve Sigortacılık Programı birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sonuçlarına göre olmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ve Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir. a)Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek, b)Sağlık durumu ve askerlik görevi veya benzeri yönlerden engelli olmamak. Kabul edilen ve yukarıdaki şartları sağlamış olanların, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen diğer belgeleri de sağlamaları ve tespit edilen harç ve ücretleri ödemeleri üzerine kesin kayıtları yapılır. Üniversitenin birinci yarıyılına ilk kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 50 işgünü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrencilerin tüm Türkiye genelinde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışma olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.