Yönerge  

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

“AMAÇ VE KAPSAM

 

              Madde                     1:

 

              Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde Lisans diploması alabilmek için öğrencilerin bu yönergede öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavları başarmaları gerekir.

              Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda 12 Ağustos 2004 tarih 25551 sayılı resmi gazetede yayımlanan Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ilgili yönetmelikler ile Yükseköğretim Kurulunun ilke ve kararları uygulanır.

 

TANIMLAR

 

                Madde                   2:

 

                Bu yönergede geçen başlıca kavram ve terimlerin tanımları aşağıdadır.

a) Lisans Eğitimi: Orta öğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimdir.

b) Teorik Ders: Uygulama laboratuarı olmayan derstir.

c) Teorik-Laboratuar Dersi: Uygulama yapılması zorunlu olan derstir.

d) Teorik-Uygulama Dersi: Temel Mesleki derslerden olup klinik ve saha uygulaması olan derstir.

e) Ön Koşullu Ders: Önceki yarıyıllarda okutulan ve bir başka derse devam hakkını kazanabilmek için mutlaka başarması gereken derstir.

f) Seçmeli ders: Her dönem bir tane seçilmesi zorunlu olan alan dışı ve alan içi 2 kredilik derslerdir.

g) Kredi- saat: Bir yarıyıllık öğretim süresi içerisinde teorik derslerin 1 saati, laboratuar ve uygulamalı derslerinde 2 saati 1kredidir.

h) Yarıyıl Sonu Sınavı: Final sınavıdır.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

 

                Madde                   3:

 

                Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokuluna bağlı Hemşirelik Bölümü dört güz ve dört bahar yarıyılı olmak üzere sekiz yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl 14 haftadan az olamaz. Resmi tatil günleri ve dönem sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav tarihleri sınav döneminden en az 15 gün önce öğrencilerin görebilecekleri şekilde ilan edilir.

 

DERSLERE KAYIT VE DEVAM

 

Madde                   4:

 

 1. Bir dersin sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak şarttır. Öğrenci başarısız olduğu ders/dersleri öncelikle almak zorundadır.

 

 1. Yüksekokul Hemşirelik bölümünde belirtilen teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’unda uygulama ve laboratuar derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler o ders ile ilgili ara yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez ve ‘F’ notu alırlar.
 2. Ön koşullu ve uygulamalı dersler dışında, ilk kez alınarak devamsızlık nedeni dışında başarısız olunan teorik ve laboratuar derslerinin ikinci kez tekrarında devam zorunluluğu olmadan; ara yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme haklarına sahiptirler.

 

 1. Ön koşullu ve uygulamalı derslerden öğrenciler devamsızlık ya da başarısızlık nedeni ile dersi tekrar aldıklarında derse devam etmek zorundadır. Uygulamalı dersin uygulamasında başarılı olmayan öğrenci final ve bütünleme sınavına giremez ve ‘F’ notu alır.

 

ÖN KOŞULLU DERSLER

                Madde                   5:

                Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği dersleridir. Eğer öğrenci bu derslerden başarısız olursa bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadır.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Madde                   6:

 1. Öğrenciler her dönem seçmeli derslerden bir adet seçmek zorundadır.

 

 1. Alan dışı seçmeli dersler, yalnız I. ve II. yarıyıllarda; alan içi seçmeli dersler diğer yarıyıllarda seçilebilirler.

 

 1. Başarılı olunan bir seçmeli ders, daha sonra tekrar seçilemez.

 

 1. Öğrenci seçilen dersten başarısız olduğu takdirde, bir sonraki dönemde toplam iki adet seçmeli ders seçmek zorundadır.

 

 1. Seçmeli derslerden alınan vize notunun %40’ı ve final notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilir. Öğrencinin bu derslerden başarılı olabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekmektedir.

 

 1. Her sınıfın seçmeli dersleri ayrı tablolarda gösterilmiştir. Öğrenciler bu tablolardan kendilerine uygun olan dersleri seçebilirler.

 

 1. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için o dersi en az 10 öğrencinin seçmesi zorunludur. En az 10 öğrenci tarafından seçilmeyen dersler, akademik takvimde belirtilen ekle-sil haftasında bırakılabilir, danışmanın da uygun göreceği bir başka ders eklenebilir.

 

 1. I.sınıf seçmeli dersleri Tablo-1’den, II. sınıf seçmeli dersleri Tablo-2’den, III. sınıf seçmeli dersleri Tablo-3’ten, IV. sınıf seçmeli dersleri Tablo-4’ten seçilecektir.

 

 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

                Madde                   8:

a) Uygulama ve Laboratuar Derslerinin Değerlendirilmesi: Yarıyıl sonunda uygulamalı derslerin ve laboratuar derslerinin sorumlu öğretim elamanı, her öğrencinin durumu: derse devamına ve gösterdiği ilgiye uygulama sırasında yapılan sözlü sınavlardaki başarısına hasta ve sağlıklı birey- aile hakkında hazırladığı raporlara, uygulama alanındaki bilgi, beceri ve tutumuna klinik uygulamalardaki başarısına dayalı olarak oluşturulan o dersle ilgili ‘Klinik-Saha Uygulama Değerlendirme Formu’na göre değerlendirilir. Uygulama notunu akademik takvimde belirlenen süre içinde yarıyıl sonu sınavından en az üç gün önce ilan ederek duyurulur.

 

b) Mesleki Derslerin uygulamasında alınan not, yarıyıl sonu sınavının not ortalamasının %50’sini oluşturur. Uygulama notunun değerlendirmeye alına bilmesi için en az 50 olması gerekir.

 

c) Teorik Derslerin Değerlendirilmesi: Zorunlu ve seçmeli yürütülen ve uygulaması olmayan tüm derslerden alınan vize notunun %40’ı ve final notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilir. Öğrencinin bu derslerden başarılı olabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekmektedir.

 

BAŞARI NOTU

 

                Madde                   9:

                Başarı notunun belirlenmesinde Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi dikkate alınır.

 

UYGULAMALARIN YAPILACAĞI YERLER

 

                Madde                   10:

                Mesleki derslerin uygulamaları ile laboratuar çalışmaları dersin amacına uygun olacak şekilde sorumlu öğretim elemanının önereceği ve Yüksekokul Kurulunun uygun göreceği kurumlarda yapılabilir.

 

ÖĞRENCİLERİN KIYAFETLERİ

 

                Madde                   11:

 

                Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri klinik uygulamalarda üniforma, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği dersi ile saha uygulamalarda beyaz önlük giymek zorundadır. Öğrenci üniforması beyaz renkte kırışmayan kumaştan dikilmiş olup, pantolon ve üst kısa kollu gömlekten oluşur. Öğrenciler üniforma altına beyaz kapalı ve topuksuz ayakkabı ile beyaz çorap giyerler. Kış aylarında üniforma üzerine düz, ince ve beyaz hırka giyilebilir. Bu hırka üniformadan çok uzun ya da çok kısa olmamalıdır. Öğrenciler uygulama alanında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğe uymak zorundadır. Her öğrenci uygulamalar sırasında öğrenci kimlik kartını takar. Yüksekokul Kurulu öğrenci üniformasını modelini yeniden düzenleyebilir.

 

 

 

MEZUNİYET ŞARTLARI

 

                Madde                   12:

 

                Öğrencinin mezun olabilmesi için; seçmeli dersler dahil olmak üzere toplam 190 kredi (240 ECTS), 4656 saat mesleki eğitim alması gereklidir. Bireysel çalışma saatlerinin belirlenmesinde dersin teorik saati esas alınmış ve bireysel çalışma saatleri kredilendirilmemiştir.

 

   Teorik                               : 140 X 14=1960 saat

   Uygulama                        : 100 X 14=1400 saat

   Yaz Stajı Uygulaması   :   50 X  8 =  400 saat

+ Bireysel Çalışma           :   64 X 14=  896 saat

   GENEL TOPLAM         :   4656 saat

 

YÜRÜRLÜK

 

                Madde                   13:

                Bu yönerge Selçuk Üniversitesi Senatosu’nun kararıyla yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

 

                Madde                   14:

                Bu yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürü yürütür.” 

 

 
Adres: Gazi Mh. Şehit Yaşar SOYLU Sokak No:65 Akşehir-KONYA
Telefon: +903328130572   Faks: +903328136368
E-Posta: aksehirsyo@selcuk.edu.tr