RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA  

 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. SEDAT ŞİMŞEK
Fakülte Adı:  İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İLETİŞİM BİLİMLERİ
E-Mail :  ssimsek selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233676
Adres : Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Kampüs-KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

-

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan vebildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler:

B1-Şimşek, S., &Uğur, İ., “Ana Haber Bültenleri veDuygusal Zeka Arasındaki Bağlantı: Haber Olayına Değişik Bir Yaklaşım” EgeÜniversitesi İletişim Fakültesi / II.Uluslararası Duygusal Zeka veİletişim  Sempozyumu, Sempozyum Kitabı,Ege Üniversitesi Yayınları, s:44-53, İzmir, (9-10 Ekim 2008).

 

B2-Şimşek, S., &Uğur, İ., “Reklamlar ve Duygusal ZekaBağlantısına Eleştirel Bir Yaklaşım” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi /II.Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, Ege Üniversitesi Yayınları, s:355-371,İzmir, (9-10 Ekim 2008).

 

B3-Şimşek, S., & Uğur,İ., “Televizyon Kanallarında ÇocuklarınKullanıldığı Reklamlarda Duygusal Zeka ve Çocuk Arasındaki Bağlantıyı OrtayaKoymak Adına Uygulamalı Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi İletişimFakültesi / 4.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, Volume-1, Lazer OfsetMatbaa Tesisleri, s:581-594. İstanbul, (22-24 Ekim 2007).

 

B4-Şimşek, S., & Uğur, İ., “Tv Reklamlarında Yer Alan Çocuk-ÇizgiAnimasyon ve Hayvan İmgelerinin Kullanılmasının Ürüne Katkısını Ortaya KoymakAdına Uygulamalı Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi /4.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, Volume-2, Lazer Ofset MatbaaTesisleri, s:317-332. İstanbul, (22-24 Ekim 2007).

 

B5.Can, A., &Şimşek, S., “Medya Ahlakını OlumsuzEtkileyen Unsurlar ve Bunlara Karşı Okuyucuların Tepkisinin Ölçülmesi”,Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Medya Etiği Konferansı -Kıbrıs, MedyaEleştirileri, (Editör:Can Bilgili), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., s:129-145,İstanbul, (5-7 Mayıs 2004).

 

B6.Can, A., & Şimşek,S., (2006) “Çağın İletişim Aracıİnternetin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveynlerin Tutumu”, İstanbulÜniversitesi İletişim Fakültesi / 2.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi “İletişiminÇocuğa Etkisi”, Kongre Kitabı-1.Cilt, Dilek Matbaası, s:295-303. İstanbul, (4-6Nisan 2005).

 

B7-Şimşek, S., “Yeni İletişim Teknolojileri Boyutunda:Akademisyenlerin İnternet Kullanım Oranlarına Yönelik  Uygulamalı Bir Çalışma”, Marmara Üniversitesi İletişimFakültesi /Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul Büyük Şehir BelediyesiMatbaası, İstanbul, (1-3 Kasım 2006).

 

B8-Şimşek, S.,“Duygusal Zeka Bağlamında İnsanların Satın Alma Eğilimlerinin BelirlenmesindeRol Oynayan Türk Geleneksel İmgelerinin Tespitine Yönelik Ampirik Bir Çalışma”,International Symposium Emotional Intelligence and Communication “On the VisionOf Perfection In Professional Life”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları,İzmir, (7-9 Mayıs 2007).

 

B9.Şimşek, S., & Uğur, İ., “Çocukların Kullanıldığı Reklamların Tespit EdilmesineYönelik Uygulamalı Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi /3.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, (6-8Kasım 2006).

 

B10.Şimşek, S.& Acar, Z(2010) ReklamlardaKullanılan Ünlü Komedyenlerin Mizah Unsuru Olarak Reklama Yapmış OlduklarıOlumlu Katkılar ve Olumsuzluklar: Televizyon Reklamları Üzerinde Uygulamalı BirÇalışma’, Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah OlgusuKongresi, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Erzurum.

 

B11.Şimşek, S. Use of TurkishCultural Components by Multinational Companies within the Scope ofUnderstanding of Glocal Advertisements’, International Journal of Arts & Sciences, Rome-ITALY(22-25 Ekim 2012).

     B12.Şimşek, S. ‘An Empirical Study On Behalf Of The Social MediaEngineering In Turkish Web Sites, InternationalConference on Cinema and Media Engineering-BERLİN/ALMANYA (22-23Mayıs 2013).

 

C. Yazılanuluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

-

D. Ulusal hakemlidergilerde yayımlanan makaleler:

D1.Şimşek, S., “Medya-Siyaset-İktidarÜçgeninde Medya Gerçeği”, Selçuk İletişim Dergisi, Sayı:1, Cilt: 6, S.123-143, , Konya, (Temmuz, 2009).

 

D2.Şimşek, S.,“İnternet ve İnternette Pazarlama Olgusunun Firmalar Tarafından UygulamayaKonulması”,Selçuk İletişim Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, s.145-158, Konya,  (2004).

 

D3.Şimşek, S., &Uğur, İ., “Star Stratejisi ve Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi”, Sayı:10, s. 349-358, Konya, (2003).

D4.Uğur, İ., & Şimşek, S., “Kitle İletişim AraçlarındakiReklamlarda Kadın ve Erkek Objelerin Kullanılması”, Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, s.549-561, Konya, (2004).

D5.Şimşek, S., “Emperyalizmin Küreselleşme BoyutundaModernleşme Sürecine Etkileri ve Kitle İletişim Araçlarının EmperyalistDüşünceler ve İmajların Yayılış Sürecindeki Fonksiyonları”, Selçuk İletişimDergisi, Cilt:2, Sayı:4, Konya, s.76-83, (2003).

D6.Şimşek, S., Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu Şirketler veİnternetin Önemi, Selçuk İletişim Dergisi, Sayı:3, Cilt:4, s. 167-175. Konya,(2007).

E. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap:

E1. Şimşek, S., Küresel Marka Reklamları, LiteratürkYayınevi, İstanbul, (2008).

F. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitaptabölüm:

F1.Şimşek, S., & Uğur,İ., “Basında Tekelleşmenin Nedenleri veOrtaya Çıkardığı Olumsuzluklar”, Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Ed.MetinIşık-Ayhan Erdem, Eğitim Kitapevi Yayınları, Konya, Nisan-2008

 

F2.Şimşek, S., “Günümüz Medyasında Kullanılan TeknolojikGelişmeler”, Medyada Olmayanlar-Medya Eleştirileri 2006, Ed. Can Bilgili,Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul, 2006.

 

F3.Uğur, İ., & Şimşek,S., “Kitle İletişim AraçlarındaTelevizyonun Küreselleşme Boyutunda Meydana Getirdiği Kültür Emperyalizmi veToplumların Bu Emperyalizme Karşı Geliştirdikleri Direnç Mekanizmaları”, KüreselleşmeMakinesi: Medya, Ed. Can Bilgili-Nesrin Tan Akbulut, Beta Basım

Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2008.

 

F4.Şimşek, S.,  “Dünyada Kitle İletişim AraçlarındaYayınlanan Haberlerle İlgili Yapılan Etik Düzenlemeleri”, Medya MercekAltında, Ed. Nesrin Tan Akbulut-Elif Eda Balkaş, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,İstanbul, 2006.

 

G. Tanınmış ulusal yayınevleritarafından yayımlanan kitap editörlüğü:

H. Diğer yayınlar:

 

H1.Şimşek, S. Toplumsal Değişimde Yeni İletişimOrtamlarının Rolü,  Ticaret OdasıDergisi ‘Yeni İpek Yolu’, Sayı:191, Yıl:17, s.44-47. Konya, (2004).

 

H2.Şimşek, S., “İnternet Sitelerindeki Haberlerin GündemBelirlemedeki Etkileri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk İletişimDergisi, Sayı: 4, Cilt: 2, S.121-133, Konya, (2002). (Yüksek Lisans Tezi)

H3.Şimşek, S., (2006). “Reklam ve Geleneksel İmgeler”, Nüve KültürMerkezi”, İstanbul, (2006). (DoktoraTezi)

 


  Yönetilen Tezler
1. Beyler YETKİNER, " Gündem Belirleme Modeline Göre Geleneksel Medya Haber Stratejileri: 2005 ve 2009 Yerel Seçimleri Öncesi Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin Karşılaştırılmasına Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma. Bitiş ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, RTV-SİNEMA, 2008 - 2010, Tamamlandı
2. Menekşe MERİÇ, " 2000 Sonrası Türk Sinemasında Dönüşüm ve Uzak İhtimal Filminin Göstergebilimsel Analizi, Bitiş Tarihi ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, RTV-Sinema, 2008 - 2010, Tamamlandı
3. Kadir AKPINAR, " Acil Servislerde Hasta İhlalleri ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Halkla İlişkiler, 2006 - 2008, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Ve Sinema Bölümü İletişim Bilimleri A.B.D.Anabilim Dali Bşk.14/03/2012 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İLETİŞİM BİLİMİ-I- (Bologna)
İLETİŞİM BİLİMİ-II- (Bologna)
İLETİŞİM BİLİMİ-l- (Bologna)
KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM SEÇMELİ
KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM-SEÇMELİ
REKLAMCILIK(SEÇMELİ)
REKLAMCILIK-SEÇMELİ
RTV REKLAMCILIĞI-SEÇMELİ
RTV REKLAMCIĞI -SEÇMELİ
TELEVİZYONDA GÜNCEL SORUNLAR
TEMEL GAZETECİLİK (Bologna)
TV GÜNCEL SORUNLAR
 
Adres: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Alaaddin Keykubat Kampüsü KONYA
Telefon: +903322410186   Faks: +903322410187
E-Posta: